STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60170
Zabytki
       Gmina Bodzechw znajduje si w pnocno - wschodniej czci wojewdztwa witokrzyskiego, na skarpie Wyyny Opatowskiej. Historyczne zapiski o Bodzechowie pojawiaj si w XIII i XIV wieku. Przez obszar gminy przebiegaa droga z Krakowa do Lublina i Wilna. Wie Bodzechw naleaa do dbr Jacka Maachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, pniej do Kotkowskiego, a od 1913 roku do Edwarda Jankowskiego.


        Ju w XIX wieku istniao na tym terenie 5 fabryk, wielkie piece oraz wytwrnia alkoholu. Mieszkacy tych ziem zajmowali si w przeszoci wyrobem narzdzi kamiennych z krzemienia wydobywanego w Krzemionkach Opatowskich. Prawdziw per Gminy Bodzechw jest neolityczna kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemionkach.

  Obiekty muzeum udostpnione s do zwiedzania w postaci dwch podziemnych tras turystycznych oraz skansenu. Mona tu podziwia lady grnictwa z modszej epoki kamienia i wczesnej epoki brzu, czyli okoo 3500 - 1600 lat p.n.e. Krzemionki to obiekt unikatowy.

      Na terenie gminy znajduje si wiele zabytkw wiadczcych o bogatej historii tego regionu. Do waniejszych obiektw zabytkowych zalicza si m.in. zesp kocioa parafialnego z XVIII wieku i cmentarz grzebalny z XIX w. Bodzechowie; wiatrak holenderski z poowy XIX w. w Szwarszowicach, koci drewniany w Sarnwku Duym, koci murowany z XVIII wieku w Mychowie.

      We wschodniej czci doliny w miejscowoci Bodzechw pooony jest rezerwat przyrody 'Lisiny Bodzechowskie', ktry tworz drzewostany lasw mieszanych oraz liczne wwozy i jary. W skadzie rezerwatu znajduje si dawny park podworski, a w bezporedniej jego bliskoci podworskie zabudowania gospodarcze nalece dawniej do sawnych rodw Maachowskich i Kotkowskich, skoligaconych z Gombrowiczami.

      Gmina Bodzechw synie z silnie rozwinitych tradycji narodowo - wyzwoleczych.

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny