Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 09-07-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15551Formularze i wnioski do pobrania


PREZYDENT 2020 - Zgoszenie zamiaru gosowania korespondencyjnego.pdf

264 kB
Referat Techniczno-InwestycyjnyWniosek na prowadzenia grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci

219 kBWniosek na prowadzenia grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci


28 kB


Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowdzenie dziaanoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami

219 kBWniosek o udzielenie zezwolenia na prowdzenie dziaanoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami


28 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat

219 kBWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat


28 kB


Wniosek zajcie pasa drogi

219 kBWniosek zajcie pasa drogi


28 kB


Wniosek umieszczenie urzadze w pasie drogi

213 kBWniosek umieszczenie urzadze w pasie drogi


26 kB


Wniosek o nadanie numeru porzadkowego

50 kB

Wniosek o podzia nieruchomoci

56 kB

Wniosek o ustalenie warunkw zabudowy

174 kBWniosek o ustalenie warunkw zabudowy


59 kB


Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

174 kBWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy


59 kB


Wniosek o ustalenie warunkw zabudowy celu publicznego

140 kBWniosek o ustalenie warunkw zabudowy celu publicznego


388 kB


Zalaczniki do wniosku o ustalenie warunkow zabudowy.pdf

343 kBWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf


102 kB


Wniosek o wydanie zaswiadczenie dla dzialki

50 kBWniosek o wydanie zaswiadczenie dla dzialki


34 kB


Informacja o wyrobach azbestowych

53 kbInformacja o wyrobach azbestowych


28 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na odbir nieczystoci pynnych

107 kBWniosek o wydanie zezwolenia na odbir nieczystoci pynnych


51 kB


Wniosek o przeduenie terminu usuniecia drzew

103 kBWniosek o przeduenie terminu usuniecia drzew


26 kB


Wniosek o wpis do rejestru dzianosci regulowanej

125 kBWniosek o wpis do rejestru dzianosci regulowanej


51 kB


Wzr sprawozdania - nieczystoci cieke


40 kB

Wniosek o przyznanie dotacji celowej w 2020r. - wymiana pokrycia dachowego zawierajacego azbest

170 kB

Wniosek o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

167 kBWniosek o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach


100 kB


Zgoszenie wycicia drzew

283 kB

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow

416 kB

Wzr wniosku o wydanie kopii protokou

280 kB

Wniosek wydanie zawiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgoszenia zamiaru usunicia drzew

73 kB

Wniosek o dotacje na kociol

73 kB

Oswiadczenie o nieruchomosci pow. 3500.pdf

101 kBReferat Obywatelsko Gospodarczy
Klauzula informacyjna dotyczaca RDK.pdf


72 kBWniosek o przekazaniu, aktualizacji i usuniciu danych RDK.pdf


72 kBKlauzula informacyjna dot dowodw i ewidencji ludnoci.pdf


72 kBWniosek o wydanie dowodu osobistego


72 kBFormularz zgoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


72 kBZgoszenie zawieszenia certyfikatw w dowodzie osobistym


72 kBZgoszenie cofnicia zawieszenia certyfikatw w dowodzie osobistym


72 kB


Zgloszenie pobytu czasowego

281 kB

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

281 kB

Zgloszenie pobytu stalego

281 kB

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego

281 kB

Owiadczenia roczne alkohole

281 kBOwiadczenia roczne alkohole


30 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda alkoholu

80 kbWniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda alkoholu


40 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaz alkoholu

99 kBWniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaz alkoholu


39 kB


Dziaalno gospodarcza

192 kBWniosek CEIDG


198 kB


Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztw ksztacenia pracownika mlodocianego

208 kB

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystankw komunikacyjnych

170 kBWniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystankw komunikacyjnych


40 kB


Oferta realizacji zadania publicznego

167 kBOferta realizacji zadania publicznego


100 kB
Referat Gospodarki KomunalnejNOWA deklaracja o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wana od 01.01.2020r

262 kBWniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody odbioru ciekw

51 kBWniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody odbioru ciekw

51 kBWniosek o wydanie warunkow technicznych podlaczenia do sieci wodociagowej kanalizacyjnej

73 kBWniosek o wydanie warunkow technicznych podlaczenia do sieci wodociagowej kanalizacyjnej

73 kBWniosek o zamontowanie podlicznika

73 kBWniosek o zamontowanie podlicznika

73 kBWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw

73 kBWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw

73 kBZagoda na e-fakture

73 kBZagoda na e-fakture

73 kB

GOPSWniosek 500+

388 kB

Wniosek o becikowe

388 kB

Wniosek o specjalny zasiek opiekuczy

388 kB

Wniosek o wiadczenie pielgnacyjne

388 kB

Wniosek o wiadczenie rodzicielskie

388 kB

Wniosek o zasiek pielgnacyjny

388 kB

Wniosek o zasiek rodzinny

388 kB

Owiadczenie o dochodach nieopodatkowanych

388 kB

Owiadczenie pod odpowiedzialnosci karn

388 kB

Wniosek dodatek mieszkaniowy

388 kB

Owiadczenie o osobach zobowizanych do alimentacji

388 kB

Owiadczenie wnioskodawcy o bezskutecznoci egzekucji

388 kB

Owiadczenie wnioskodawcy o dochodach

388 kB

Rachunek bankowy

388 kB

Wniosek o ustalenie prawa do wiadczen z funduszu alimentacyjnego

388 kB

Owiadczenie o planowanym terminie ukoczenia nauki w szkole lub szkole wyszej-ZKDR-01

388 kB

Wniosek o przyznanie Karty Duej Rodziny lub wydanie duplikatu 2019

388 kB

Objanienia do wniosku Karty Duej Rodziny

388 kB

Owiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastpczej lub rodzinnym domu dziecka-ZKDR-02

388 kB

Owiadczenie dotyczce wadzy rodzicielskiej-ZKDR-03

388 kB

Informacja o osobach mogcych wywietla Karte w formie elektronicznej - ZKDR-04

388 kB

Instrukcja-jak wypelni elektroniczny wniosek o mKDR

388 kB

Instrukcja - jak wypelni wniosek o ZKDR-04

388 kB

Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny