STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3167Formularze i wnioski do pobrania


Wniosek o stypendium szkolne.pdf

264 kB
Referat Techniczno-InwestycyjnyWniosek o rozgraniczenie nieruchomosci

219 kBWniosek o rozgraniczenie nieruchomosci


28 kB


Wniosek na prowadzenia grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci

219 kBWniosek na prowadzenia grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci


28 kB


Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowdzenie dziaanoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami

219 kBWniosek o udzielenie zezwolenia na prowdzenie dziaanoci w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierztami


28 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat

219 kBWniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat


28 kB


Wniosek zajcie pasa drogi

219 kBWniosek zajcie pasa drogi


28 kB


Wniosek umieszczenie urzadze w pasie drogi

213 kBWniosek umieszczenie urzadze w pasie drogi


26 kB


Wniosek o nadanie numeru porzadkowego

50 kB

Wniosek o podzia nieruchomoci

56 kB

Wniosek o ustalenie warunkw zabudowy

174 kBWniosek o ustalenie warunkw zabudowy


59 kB


Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

174 kBWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy


59 kB


Wniosek o ustalenie warunkw zabudowy celu publicznego

140 kBWniosek o ustalenie warunkw zabudowy celu publicznego


388 kB


Zalaczniki do wniosku o ustalenie warunkow zabudowy.pdf

343 kBWniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.pdf


102 kB


Wniosek o wydanie zaswiadczenie dla dzialki

50 kBWniosek o wydanie zaswiadczenie dla dzialki


34 kB


Informacja o wyrobach azbestowych

53 kbInformacja o wyrobach azbestowych


28 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na odbir nieczystoci pynnych

107 kBWniosek o wydanie zezwolenia na odbir nieczystoci pynnych


51 kB


Wniosek o przeduenie terminu usuniecia drzew

103 kBWniosek o przeduenie terminu usuniecia drzew


26 kB


Wniosek o wpis do rejestru dzianosci regulowanej

125 kBWniosek o wpis do rejestru dzianosci regulowanej


51 kB


Wzr sprawozdania - nieczystoci cieke


40 kB

Wniosek o przyznanie dotacji celowej w 2020r. - wymiana pokrycia dachowego zawierajacego azbest

170 kB

Wniosek o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach

167 kBWniosek o wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach


100 kB


Zgoszenie wycicia drzew

283 kB

Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow

416 kB

Wzr wniosku o wydanie kopii protokou

280 kB

Wniosek wydanie zawiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgoszenia zamiaru usunicia drzew

73 kB

Wniosek o dotacje na kociol

73 kB

Wniosek wypata dotacji wymiana pieca

53 kb

Oswiadczenie o nieruchomosci pow. 3500.pdf

101 kBReferat Obywatelsko Gospodarczy
Klauzula informacyjna dotyczaca RDK.pdf


72 kBWniosek o przekazaniu, aktualizacji i usuniciu danych RDK.pdf


72 kBKlauzula informacyjna dot dowodw i ewidencji ludnoci.pdf


72 kBWniosek o wydanie dowodu osobistego


72 kBFormularz zgoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


72 kBZgoszenie zawieszenia certyfikatw w dowodzie osobistym


72 kBZgoszenie cofnicia zawieszenia certyfikatw w dowodzie osobistym


72 kB


Zgloszenie pobytu czasowego

281 kB

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

281 kB

Zgloszenie pobytu stalego

281 kB

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego

281 kB

Owiadczenia roczne alkohole

281 kBOwiadczenia roczne alkohole


30 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda alkoholu

80 kbWniosek o wydanie zezwolenia na sprzeda alkoholu


40 kB


Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaz alkoholu

99 kBWniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowa sprzedaz alkoholu


39 kB


Dziaalno gospodarcza

192 kBWniosek CEIDG


198 kB


Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztw ksztacenia pracownika mlodocianego

208 kB

Wniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystankw komunikacyjnych

170 kBWniosek o uzgodnienie zasad korzystania z przystankw komunikacyjnych


40 kB


Oferta realizacji zadania publicznego

167 kBOferta realizacji zadania publicznego


100 kB
Referat Gospodarki KomunalnejNOWA deklaracja o wysokoci opaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wana od 01.01.2021r

262 kBWniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody odbioru ciekw

51 kBWniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody odbioru ciekw

51 kBWniosek o wydanie warunkow technicznych podlaczenia do sieci wodociagowej kanalizacyjnej

73 kBWniosek o wydanie warunkow technicznych podlaczenia do sieci wodociagowej kanalizacyjnej

73 kBWniosek o zamontowanie podlicznika

73 kBWniosek o zamontowanie podlicznika

73 kBWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw

73 kBWniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wod i odprowadzanie ciekw

73 kBZagoda na e-fakture

73 kBZagoda na e-fakture

73 kB

GOPSWniosek 300+

388 kB

Wniosek 500+

388 kB

Wniosek o becikowe

388 kB

Wniosek o specjalny zasiek opiekuczy

388 kB

Wniosek o wiadczenie pielgnacyjne

388 kB

Wniosek o wiadczenie rodzicielskie

388 kB

Wniosek o zasiek pielgnacyjny

388 kB

Wniosek o zasiek rodzinny

388 kB

Owiadczenie o dochodach nieopodatkowanych

388 kB

Owiadczenie pod odpowiedzialnosci karn

388 kB

Wniosek dodatek mieszkaniowy

388 kB

Owiadczenie o osobach zobowizanych do alimentacji

388 kB

Owiadczenie wnioskodawcy o bezskutecznoci egzekucji

388 kB

Owiadczenie wnioskodawcy o dochodach

388 kB

Rachunek bankowy

388 kB

Wniosek o ustalenie prawa do wiadczen z funduszu alimentacyjnego

388 kB

Owiadczenie o planowanym terminie ukoczenia nauki w szkole lub szkole wyszej-ZKDR-01

388 kB

Wniosek o przyznanie Karty Duej Rodziny lub wydanie duplikatu 2019

388 kB

Objanienia do wniosku Karty Duej Rodziny

388 kB

Owiadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastpczej lub rodzinnym domu dziecka-ZKDR-02

388 kB

Owiadczenie dotyczce wadzy rodzicielskiej-ZKDR-03

388 kB

Informacja o osobach mogcych wywietla Karte w formie elektronicznej - ZKDR-04

388 kB

Instrukcja-jak wypelni elektroniczny wniosek o mKDR

388 kB

Instrukcja - jak wypelni wniosek o ZKDR-04

388 kB

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny