STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 20-04-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1763Oglna charakterystyka Gminy Bodzechw      Gmina Bodzechw powstaa 1 stycznia 1973 roku, a siedzib Urzdu Gminy jest Ostrowiec witokrzyski. Gmina pooona jest w pnocno-wschodniej czci wojewdztwa witokrzyskiego w powiecie ostrowieckim okalajc miasto Ostrowiec witokrzyski z wyjtkiem pnocno-zachodniej czci miasta ssiadujc:
- od zachodu i pnocnego zachodu z gmin Kunw,
- od pnocy z gmin Sienno, ktra naley do wojewdztwa mazowieckiego,
- od poudniowego zachodu z gmin Waniw,
- od poudnia czciowo z gminami: Waniw, Sadowie i mielw,
- od wschodu z gmin mielw,od pnocnego wschodu z gmin Batw.

      Powierzchnia gminy wynosi 122,8 km2 i zamieszkuje j w 27 soectwach ponad 13 tysicy mieszkacw, a najwiksze powierzchniowo soectwa to Sud i Bodzechw.

      Historyczne zapiski o Bodzechowie pojawiaj si w XIII i XIV wieku. Przez obszar gminy przebiegaa droga z Krakowa do Lublina i Wilna. Wie Bodzechw naleaa do dbr Jacka Maachowskiego Kanclerza Wielkiego Koronnego, pniej do Kotowskiego, a od 1913 roku do Edwarda Jankowskiego. Ju w XIX wieku istniao na tym terenie 5 fabryk, wielkie piece oraz wytwrnia alkoholu. Mieszkacy tych ziem zajmowali si w przeszoci wyrobem narzdzi kamiennych z krzemienia wydobywanego w Krzemionkach Opatowskich, pooonych w pnocnej czci gminy, 8 km od Ostrowca witokrzyskiego.

      Na terenie gminy jest wiele zabytkw historycznych, takich jak:
- drewniany koci z XVIII wieku w Bodzechowie,
- szkoa murowana z 1924 roku w Chmielowie,
- koci murowany z XVIII wieku w Mychowie,
- koci drewniany w Sarnwku Duym,
- zesp kocioa parafialnego z XVIII wieku i cmentarz grzebalny z XIX wieku w Szewnie,
- wiatrak holenderski z poowy XIX wieku - wasno Muzeum Wsi Kieleckiej,
- liczne miejsca pamici narodowej.

      Gmina ta ley w powiecie, ktry jest na drugim miejscu w wojewdztwie witokrzyskim pod wzgldem potencjau przemysowego, ludnociowego, intelektualnego i kulturowego.

      Miasto Ostrowiec witokrzyski, z ktrym graniczy gmina, wywierao i wywiera bardzo duy wpyw na jej rozwj. Zapewnia dla wielu mieszkacw miejsca pracy i nauki oraz jest gwnym miejscem zaopatrzenia ludnoci a take zbytu podw rolnych. Biorc pod uwag powysze uwarunkowania mona powiedzie, e gmina ma charakter podmiejski. Ze wzgldu na jako gleb gmina ma charakter rolniczy. W jej poudniowo-wschodniej czci wystpuj gleby dobre i bardzo dobre kompleksu pszenno-buraczanego. Jest to obszar o rzebie pagrkowatej z licznymi wwozami erozyjnymi. W czci pnocno-wschodniej wystpuj gleby sabsze o kompleksie ytnio-ziemniaczanym. Ze wzgldu na jako gleb oraz blisko cukrowni Czstocice w uprawie dominuj buraki cukrowe.

      Gmina ma dobre poczenie komunikacyjne z innymi orodkami jak Skarysko-Kamienna, Sandomierz, Oarw. Najwaniejsze arterie komunikacyjne przebiegajce przez teren gminy stanowi:
- droga krajowa Nr 9 Radom - Rzeszw
- droga wojewdzka Nr 751 Suchedniw - Ostrowiec
- droga wojewdzka Nr 755 Ostrowiec - Zawichost
- droga wojewdzka Nr 754 Ostrowiec - Batw

      Podmiejsko-rolniczy charakter gminy stwarza znaczne moliwoci rozwojowe dla jej mieszkacw.

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny