STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 01-03-2024r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3092Koa Gospody Wiejskich
      W Gminie Bodzechw lokalne tradycje kultywuj Koa Gospody Wiejskich zrzeszonych w Gminnym Stowarzyszeniu Gospody Wiejskich w Gminie Bodzechw . Prezesem Gminnego Stowarzyszenia jest Pani Teresa Cidziel, Zastpc Przewodniczcej jest Pani Wanda Nowocie, Skarbnikiem jest Pani Zofia Kogut, Sekretarzem jest Pani Henryka Staroszczuk.
      Dziaajce Koa wsporganizuj festyny dla mieszkacw, imprezy plenerowe, pikniki rodzinne, spotkania z ciekawymi ludmi, warsztaty rkodziea itp. Do staego kalendarza wpisay si coroczne : Jarmark Wielkanocny, Letnie Spotkania z Folklorem, wito Pieczonego Ziemniaka, Doynki, Kiermasz Boonanrodzeniowy. Wszystkie Koa Gospody Wiejskich to organizacje pielgnujc tradycje ludowe, podtrzymujce kultur regionaln i rodzimy folklor. Poprzez swoj dziaalno umacniaj wizi midzyludzkie i spoeczne. S inicjatorami przemian spoecznych, piewaj, szydekuj, haftuj, piek chleb i ciasta, popularyzuj regionalne potrawy. Wszystkie Koa wsppracuj z placwkami owiatowymi i kulturalnymi na terenie gminy oraz powiatu. Wymieniaj si osigniciami i dowiadczeniami z zaprzyjanion warszawsk dzielnic oliborz.
      Najmodszym z K jest mikowskie Koo Gospody Wiejskich, ktre powstao kilka tygodni temu. Oto funkcjonujce Koa Gospody Wiejskich w Gminie Bodzechw:
BODZECHW, CHMIELW, GODZIELIN, JDRZEJOWICE, JDRZEJW, MAGONIE, MIKW, SARNWEK, SZWARSZOWICE, SZEWNA, GROMADZICE oraz GRUPA KOBIET AKTYWNYCH WLKA BODZECHOWSKA/PRZYBOROW.

      1. KGW BODZECHW rozpoczo swoj dziaalno od stycznia 2000 roku przyjmujc nazw SONECZNY KRG. Panie spotykaj si w wietlicy Wiejskiej w Bodzechowie, przygotowuj pokazy, wsplne spotkania andrzejkowe, wieczory wigilijne, ostatkowe. KGW Bodzechw uczestniczy we wszystkich imprezach o charakterze lokalnym, wsppracuje ze zwizkiem Rencistw i Emerytw, ze szko podstawow i gimnazjum w Bodzechowie, z Rad Soeck. Mamy sympatykw i osoby wspierajce nasz organizacj m. in. Bank Spdzielczy w Ostrowcu w., p. Maria ebek radn soectwa Bodzechw oraz inne osoby prywatne. Obecnie nasze koo liczy 10 czonki, przewodniczc jest pani Lidia Dec, na akordeonie przygrywa nam p. Tadeusz Szwagierczak, ktry przygotowuje i opracowuje piosenki oraz programy repertuarowe. Czonkinie bodzechowskiego koa gospody specjalizuj si w przygotowywaniu potraw regionalnych: parki, podpomykw, ciasta drodowego, sernikw, oponek i smalcu. Corocznie uczestnicz w Jarmarku Wielkanocnym, Letnich spotkaniach z folklorem, Doynkach Gminnych, wicie pieczonego ziemniaka, Kiermaszu Boonarodzeniowym.

      2. KGW Chmielw Koo Gospody Wiejskich w Chmielowie zostao utworzone 19 lipca 2002 roku. Funkcj przewodniczcej peni pani Wanda Nowocie. Koo bardzo chtnie i owocnie wsppracuje z Publiczn Szkoa Podstawow w Chmielowie, Zespoem Szk Specjalnych w Ostrowcu, Domem Pomocy Spoecznej i miejscow Parafi. Panie dziaajce w kole przygotowuj opraw artystyczn na uroczystoci w swojej miejscowoci. Swoimi wystpami uwietniaj imprezy, festyny i pikniki organizowane na terenie Gminy, powiatu i caego regionu. Zesp piewaczy z Chmielowa prowadzi grajcy na akordeonie Pan Jan Nowocie. Corocznie prezentuj swoje umiejtnoci rkodzielnicze, kulinarne i artystyczne podczas Jarmarku wielkanocnego, Letnich spotka z folklorem, wicie pieczonego ziemniaka, Przegldzie kold, Kiermaszu Boonarodzeniowym, Dniach Otwartych Drzwi w Modliszewicach. Koo od wielu lat bierze udzia w konkursie kulinarnym i estradowym podczas Festiwalu Chleba w Misku Mazowieckim skd przywozi nagrody i wyrnienia, oraz Midzypokoleniowym przegldzie staropolskich kold i pastoraek w Kociele w. Michaa.

      3. KGW Jdrzejowice powstao w marcu 2004roku z inicjatywy radnego Wiesawa Kopyry. Obecnie Koo liczy 13 osb. Przewodniczc Koa jest Mirosawa Turek. Grupa spotyka si na cotygodniowych zebraniach, podczas ktrych panie wykonuj robtki rczne, gotuj i wypiekaj same pysznoci oraz przygotowuj si do wokalnych wystpw. Godnie reprezentuj swoje okolice na wszystkich imprezach gminnych i powiatowych jak Doynki, Jarmark Wielkanocny, Letnie spotkania z folklorem, wito pieczonego ziemniaka, Kiermasz Boonarodzeniowym, wito Pszczoy w Batowie, Jarmark na Rynku w Ostrowcu w. Bior rwnie udzia w konkursach szerzcych kultur ludow podczas Przegldu Buskich Spotka z Folklorem.

      4. KGW Magonie powstao jesieni 2004roku. Do Koa obecnie naley 25 panie. Przewodniczc Koa jest pani Halina Dunal . Koo Gospody Wiejskich z Magoni wystpowao kilkanacie razy, najczciej w gminie Bodzechw. Panie corocznie wystpuj na: Jarmarku Wielkanocnym w Szewnie, , Letnich Spotkaniach z Folklorem w Wlce Bodzechowskiej, Festynie Sportowym w Sudole, Doynkach Gminnych i Powiatowych, wicie pieczonego ziemniaka w Magoniach, Jarmarku Boonarodzeniowym w Bodzechowie. W gminie Ostrowiec: zdobyy wyrnienie w Oglnopolskim Festiwalu Kold i Pastoraek wystpujc w kinie Etiuda, wielokrotnie koncertoway na Rynku w Ostrowcu podczas wigilii, zapieway w Publicznym gimnazjum nr.4. W gminie Batw wystpiy na Oglnopolskim wicie Pszczelarzy w 2012 roku, Nocy witojaskiej, bray udzia w witach parafialnych w kociele, Niedzieli Palmowej, Wielkiej Niedzieli, procesji Boego Ciaa. W gminie mielw zapieway na festynie rodzinnym w Bori. Corocznie bior udzia w przegldzie rejonowym Buskich Spotkaniach z Folklorem, oraz Przegldzie kold i pastoraek.

      5. KGW Sarnwek zostao zaoone w sierpniu 2000 roku. Inicjatorami powstania takiej organizacji dla kobiet z Sarnwka by Pan Adam Gajewski - wieloletni sotys i jego ona Gajewska Kazimiera, ktra penia funkcj przewodniczcej. Przez okres kilkunastu lat zachodziy rne zmiany, Koo przeywao wzloty i upadki, ale od 2010 roku dziaa prnie z du dyscyplin i zaangaowaniem. Obecnie KGW Sarnwek liczy 9 osb a jego przewodniczc jest pani Elbieta Chudziak. Panie na wsplnych spotkaniach gotuj regionalne potrawy, piek ciasta, wykonuj stroiki boonarodzeniowe, wielkanocne, przygotowuj repertuar muzyczny. Wzbogacaj swoim dorobkiem wszelkie uroczystoci, festyny, imprezy rekreacyjne na rnych szczeblach. Poza prac zwizana z wiczeniem nowego repertuaru, integruj swoje grono na wycieczkach, kuligach czy spotkaniach przy ognisku. Dziki ludziom dobrej woli, posiadaj nowe stroje ludowe, za co s bardzo wdziczne. Koo wsppracuje z miejscow Szko Podstawow w Sarnwku. Coroczne prezentuj swoje umiejtnoci rkodzielnicze, kulinarne i artystyczne podczas Jarmarku wielkanocnego, Letnich spotka z folklorem, wicie pieczonego ziemniaka, Przegldzie kold, Kiermaszu Boonarodzeniowym i innych lokalnych uroczystociach.

      6. KGW Szewna Koo Gospody Wiejskich w Szewnie istnieje ju ponad 68 lat. Obecnie skupia w swoich szeregach 11 pa. Od wielu lat funkcj przewodniczcej Koa peni pani Zofia Kogut. Czonkinie Koa poprzez swoj dziaalno kultywuj tradycje ludowe, podtrzymujce kultur regionaln i rodzimy folklor. Panie z KGW w Szewnie na cotygodniowych poniedziakowych spotkaniach wymieniaj dowiadczenia kulinarne, przygotowuj zapomniane potrawy regionalne, wypiekaj ciasta oparte na starych jak i nowych przepisach, wsplnie szydekuj, tkaj gobeliny, wykonuj stroiki na rne okazje, palmy wielkanocne, wiece doynkowe, ukadaj wiele nowych piosenki o swojej miejscowoci i regionie. Chtnie przekazuj swoje umiejtnoci dzieciom i modziey z Publicznej Szko Podstawow w Szewnie, Publicznego Gimnazjum w Szewnie i Zespou Szk Specjalnych w Ostrowcu witokrzyskim. Odwiedzaj mieszkacw Domu Pomocy im. w. Brata Alberta w Nowym Skoszynie. Wsppracuj z Gminn Bibliotek Publiczn w Bodzechowie z siedzib w Szewnie, Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu w. biorc czynny udzia w organizowanych przez nich festynach. Wszelkie szkolne oraz kocielne uroczystoci w Szewnie nie mogyby si odby bez ich udziau. Panie uwietniaj swymi wystpami uroczystoci gminne typu Doynki, wito Pieczonego Ziemniaka, Jarmark Wielkanocny, Letnie spotkania z folklorem, Gminny przegld kold i pastoraek, Jarmark Boonarodzeniowy oraz organizuj lokalne wito Kobiet. KGW Szewna wystpuj w oryginalnych strojach ludowych, ktre zostay odtworzone na podstawie zachowanych materiaw etnograficznych, pochodzcych z Szewny i okolic. Wszystkie panie ze szczerym sercem i oddaniem poprzez swoj dziaalno maj na uwadze kultywowanie tradycji ludowych, podtrzymywanie kultury regionalnej oraz rodzimego folkloru. Suy to jak twierdz umocnieniu wizi midzyludzkich. Przy Kole Gospody w Szewnie dziaa Kko tkackie, w ktrym chtne osoby poznaj techniki gobeliniarstwa oraz wykonuj gobeliny.

      7.KGW Szwarszowice powstao w 1972 roku. Wwczas do Koa naleao 10 pa, ktre prnie dziaay reprezentujc rodowisko na rnych turniejach i przegldach. Po 15 latach zawiesio sw dziaalno. W marcu 2005 roku przy Szkole Podstawowej w Szwarszowicach reaktywowao si nowe Koo Gospody, w skad, ktrego weszo 14 pa ze Szwarszowic, Mirkowic i Podszkodzia. Przewodniczc zostaa Joanna Stpie, ktra funkcj t penia do 2011 roku. Obecnie przewodniczc jest pani Renata Kiszka. Panie uczestnicz we wszystkich imprezach gminnych: Jarmarku Wielkanocnym, Doynkach, wicie Pieczonego Ziemniaka i Letnich Spotkaniach z Folklorem. W ostatnich latach Szwarszowianki : 4-krotnie reprezentoway gmin Bodzechw na Doynkach Powiatowych, 3-krotnie byy reprezentantkami gminy na Festiwalu Chleba w Misku Mazowieckim. W 2011 roku przywiozy stamtd najwysz nagrod za przygotowanie Stou Chlebowego , zdobywajc Misk Bochn i specjalne wyrnienie w konkursie piewaczym. Od 2009 roku Szwarszowianki bior udzia w eliminacjach do Midzynarodowych Buskich Spotka z Folklorem. W 2009 i 2011 roku odniosy sukces i zakwalifikoway si do Koncertu Finaowego w Busku -Zdroju. Panie wsppracuj ze Szko Podstawow w Szwarszowicach, Katolick Szko Podstawow w Ostrowcu, Domem Pomocy Przysta w Ostrowcu. Na spotkaniach tych panie przekazuj dzieciom wiedz na temat strojw i tradycji ludowych w naszym regionie, ucz ludowych piosenek, oraz prezentuj jak wykona palmy wielkanocne, ozdobi jajka do koszyczka, wykona stroik witeczny, kwiaty z bibuy itp. Oprcz piewu mocn stron Koa s nowinki kulinarne, ktre oferuj przy rnych okazjach. Panie stawiaj na zdrow ywno i dlatego wikszo ich propozycji kulinarnych oparta jest na produktach z wasnych ogrdkw. Wrd Szwarszowianek s te takie panie, ktrym nie obce s robtki rczne. Wsplnie ucz si sztuki deqpage , quillingu , papierowej wikliny. W 2014 roku niektre panie bray udzia w kursach gotowania i bukieciarstwa.

      8.KGW z Jdrzejowa i Denkwka rozpoczo swoj dziaalno w listopadzie 2009r. Obecnie Koo liczy 11 osb s to mieszkanki Jdrzejowa i Denkwka. Funkcj przewodniczcej peni pani Barbara Pronobis. Panie bardzo aktywnie uczestnicz w cotygodniowych spotkaniach, podczas ktrych chtnie wymieniaj si przepisami rnych potraw ,piek przepyszny chleb i ciasta, wsplnie szydekuj ,wykonuj kwiaty z wczki, orgiami ,komponuj stroiki, organizuj wycieczki rowerowe, spacery nordic walking, uczestnicz w warsztatach rkodziea. Ucz si rwnie piewa rne piosenki ludowe, pastoraki ,kold w zalenoci od odbywajcych si imprez a przygrywa paniom na akordeonie Edward Ziba. Cho koo jest mode staem, to moe pochwali si udziaem w rnych imprezach kulturalnych jak Jarmark Wielkanocny, Letnie spotkanie z folklorem, wito pieczonego ziemniaka, Dzie straaka, Dzie seniora, Doynki gminne, Wigilia, podczas ktrych czonkinie prezentoway swoje umiejtnoci kulinarne, jak rwnie arcydziea ludowe tzn. serwetki robione na szydeku, haftowane, kwiaty, stroiki. Panie cigle dbaj o wizerunek swojego koa, wsplnymi siami i przy wsparciu sponsorw uzupeniy stroje ludowe, organizuj lokalne doynki w Jdrzejowie. Koo reprezentowao nasz gmin na wiecie Chleba w Sadowiu gdzie otrzymao 1 miejsce za najciekawiej zaprezentowane stoisko. Corocznie uczestnicz w przegldzie kold i pastoraek w Kociele p/w w.Michaa w Ostrowcu w. Chtnie odwiedzaj mieszkacw Domu Spokojnej Staroci dla Rolnikw w Skoszynie, Dziennego Domu Pobytu dla Seniorw w Ostrowcu w. Udzia Koa w licznych imprezach organizowanych na terenie gminy i powiatu pozwala promowa i szerzy tradycje ludowe naszego regionu.

      9.KGW w Godzielinie powstao w marcu 2012 roku. Obecnie liczy 10 czonki. Inicjatorem powstania koa by sotys Tomasz Kaczyski. Przewodniczc Koa zostaa pani Grayna Gwat. Mimo modego stau panie corocznie wykonuj wieniec doynkowy na Doynki Gminne. Na wsplnych spotkaniach gotuj, piek przepyszne ciasta, wymieniaj si przepisami kulinarnymi poczonymi z degustacj, oraz wykonuj rnorodne ,przepikne ozdoby i stroiki. Aktywnie uczestnicz w Jarmarku Wielkanocnym, Letnich spotkaniach z folklorem, Doynkach Gminnych, wicie pieczonego ziemniaka, Kiermaszu Boonarodzeniowym .Koo reprezentowao nasz gmin na Jarmarku Wielkanocnym w Ostrowcu w. Panie aktywnie uczestniczyy w rnorodnych warsztatach z rkodziea. Czynnie wczyy si w organizacje placu i sadzenia drzewek w Godzielinie.

      10.KGW w Gromadzicach zarejestrowao swoj dziaalno w marcu 2016 roku. Powstao aby zintegrowa osoby dziaajce dotychczas niezalenie od siebie na rzecz lokalnej spoecznoci oraz wznowi tradycje koa istniejcego 36 lat wczeniej. Koem Gospody Wiejskich kieruje zarzd w skadzie: przewodniczca Joanna Kochan, z-ca Irena Jarosiska oraz Edyta Podgajna, sekretarz Halina Kot. Po roku pracy do koa doczyy kolejne panie obecnie jest to 17 osb. Wszystkie wczaj si aktywnie w dziaalno KGW, szczeglnie podkreli naley zaangaowanie czonkini radnej Boeny Patek. Panie spotykaj si w remizie straackiej, wsppracuj z miejscow OSP i animuj zajcia wietlicy rodowiskowej. S odpowiedzialne za wystrj kocioa i opraw muzyczn wikszych wit zwizanych z yciem parafii. Bior udzia w Jarmarku Wielkanocnym, Doynkach Gminnych, wicie Pieczonego Ziemniaka, Kiermaszu Boonarodzeniowym. Organizuj festyn z okazji Dnia dziecka i doynki w Gromadzicach, wczaj si w ciekawe inicjatywy, m.in. turniej piki siatkowej czy sprztanie wiata. Panie piek smaczne ciasta, wykonuj prace rkodzielnicze rnymi technikami, bior udzia w dostpnych szkoleniach i angauj si w coraz to nowe akcje. Na podkrelenie zasuguj niecodzienne i nowatorskie pomysy przy sporzdzaniu dekoracji na rne okazje.

      GRUPA KOBIET AKTYWNYCH z Wlki Bodzechowskiej i Przyborowia powstaa 10 marca 2012 roku z inicjatywy radnej Hanny Masternak. Grupa liczy 22 czonkinie. Cho nie posiada wielkiego stau, jednak zostaa zauwaone biorc czynny udzia w festynach gminnych i miejskich, gdzie zaprezentowaa swoje umiejtnoci kulinarne i rkodzielnicze. Byy to prace wykonane technika origami, hafty, stroiki, kwiaty z serwetek i krepiny, wiklina papierowa. Panie chtnie propaguj zdrowy styl ywienia, wymieniaj si przepisami, wsplnie gotuj, wypiekaj ,oraz degustuj zdrowe potrawy. Organizuj wsplne ogniska z okazji 8 marca, zakoczenia lata Babie lato, przywitania Nowego Roku. S inicjatorkami organizowanej corocznie Nocy witojaskiej podczas ktrej puszczane s wianki na wod . Bardzo chtnie jed na wsplne wycieczki rowerowe. Czynnie pomagaj w organizowaniu zawodw wdkarskich i festynw. Corocznie uczestnicz w Jarmarku Wielkanocnym, Letnich spotkaniach z folklorem, Doynkach Gminnych, wicie pieczonego ziemniaka, Kiermaszu Boonarodzeniowym, festynach w Denkowie .Panie rwnie piknie piewaj niejednokrotnie prezentujc wasne utwory pod kierunkiem Krzysztofa aka a ich wystpy uwietniaj wiele imprez kulturalnych.

      Grupy Przyjaci Mikowa 20.07.2015 roku odbyo si zebranie w Szkole Podstawowej w Mikowie na ktrym powoano do dziaalnoci Grup Przyjaci Mikowa. Przewodniczc zostaa Maria Makowska, Wiceprzewodniczc Grayna Ury, Sekretarzem Urszula Seweryn, Skarbnikiem Jolanta Gontarczyk. W takim skadzie Grupa Przyjaci Mikowa dziaa do wrzenia 2015roku .
We wrzeniu przewodniczca Maria Makowska zrezygnowaa z funkcji i nastpia zmiana zarzdu a Grupa Przyjaci Mikowa przeksztacia si w Koo Gospody Wiejskich w Mikowie.
Przewodniczc Koa Gospody Wiejskich w Mikowie zostaa Urszula Seweryn, Wiceprzewodniczc Henryka Kubas, Skarbnikiem Bogumia Kucharska, Sekretarzem Elbieta Mrz . Obecnie KGW w Mikowie liczy 14 osb. Spotkania KGW odbywaj si raz w tygodniu w remizie OSP Mikw.

Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny