STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46433Wymagania dotycz?ce higieny pasz

Ogoszenie oglne
2010-12-03

Wszystkie podmioty prowadzce dziaalno w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu lub dystrybucji pasz winny speni warunki okrelone w rozporzdzeniu (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 roku ustanawiajcego wymagania dotyczce higieny pasz (Dz.U. WE nr L 35 z 08.02.2005r).

S to przedsibiorstwa produkujce rnego rodzaju mieszanki paszowe, dodatki do pasz, prefiksy, ale rwnie rolnicy indywidualni wytwarzajcy produkty, ktre mog by wykorzystywane w ywieniu zwierzt, w tym m.in. zboa, roliny okopowe, strczkowe, siano oraz mleko i rolnicy, ktrzy stosuj pasze w ywieniu zwierzt przeznaczonych do produkcji ywnoci bez wzgldu na to, czy pasze wyprodukowali sami, czy te w caoci j zakupili.

Podmioty wyej wymienione zobowizane s do zgoszenia Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii waciwemu ze wzgldu na miejsce prowadzenia swojej dziaalnoci, celem rejestracji lub zatwierdzenia.

Kolejnym krokiem w realizacji postanowie rozporzdzenia jest zoenie owiadczenia o spenieniu przez podmiot wymogw waciwych dla danego rodzaju dziaalnoci.

Podmioty brany paszowej oraz rolnicy prowadzcy dziaalno w zakresie produkcji pasz na wasne potrzeby do ywienia zwierzt gospodarskich, ktrzy dotychczas nie zoyli zgoszenia lub owiadczenia powinni to uzupeni w trybie pilnym.

Brak wpisu do rejestru moe w przyszoci skutkowa odmow odbioru zwierzt przez zakady przetwrstwa misnego i mie wpyw na obnienie dopat bezporednich.

Stosowne druki mona pobra w powiatowych inspektoratach weterynarii. Szczegowych informacji udziela Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrowcu w., ul. Iecka 37, tel. (41) 2475157


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny