STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17322Ferie w szko?ach Gminy Bodzechw

Ogoszenie kulturalne
2008-02-04

W biecym roku szkolnym dugo oczekiwane ferie dla dzieci z terenu Gminy Bodzechw rozpoczy si od 28 stycznia 2008 roku i potrwaj do 8 lutego 2008 roku. Jak co roku kada ze szk przygotowaa bogat ofert zaj dla dzieci, ktre nie wyjedaj na ferie zimowe. Nauczyciele bd penili dyury, a dzieci bd miay moliwo uczestniczenia w specjalnie przygotowanych na ten czas zajciach w godzinach od 9.00 do 13.00. Gwnym celem organizacji czasu wolnego dla dzieci jest zachcenie ich do czynnego spdzania zimowej przerwy w nauce bez telewizora i komputera.
W ZSP w Szewnie odbywa si bd liczne konkursy, quizy zabawy i gry sportowe. Zaplanowany jest mini turniej scrabble, oraz zajcia teatralne i rozgrywki midzyklasowe. W PSP w Bodzechowie w ferie dzieci bd mogy wzi udzia w turnieju klas w „Unihokeja”, w konkursie plastycznym , mitologicznym i sportowym. Organizatorzy chc pokaza wychowankom alternatywne sposoby spdzania wolnego czasu poprzez organizacj zaj sportowych, plastycznych i manualnych. W PSP w Mikowie i w Chmielowie rwnie nie zabraknie atrakcji. Dzieci bd mogy uczestniczy w rozgrywkach sportowych m.in. w turnieju tenisa stoowego, poznaj rnice i podobiestwa w kulturze Polski i Niemiec, a take sztuk Orgiami. Bardzo ciekawe zajcia podczas ferii proponuje take PSP w Sarnwku. Odbd si tam m.in. zajcia dotyczce bezpieczestwa w szkole, dzieci przygotuj stroje karnawaowe, naucz si otwartego i bezporedniego zachowania wobec innych. Nieco starsze dzieci z terenu naszej Gminy czyli uczniowie Gimnazjum w Szewnie i w Bodzechowie wezm udzia w wielu rozgrywkach sportowych , a take przygotuj kartk walentynkow, wezm udzia w konkursie recytatorskim pn: ”Z mczyzn w tle”.

Udzia w zajciach jest bezpatny, a organizatorzy zapewniaj uczestnikom ciepy posiek i liczne nagrody.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny