Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2938Szkoły stawiają na wszechstronny rozwój ucznia

Ogłoszenie ogólne
2019-10-18

Od września we wszystkich szkołach w gminie, w klasach I-III zwiększony został wymiar godzin języka angielskiego, a od klasy IV dzieci uczą się także języka niemieckiego. Nadal uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzechowie, Zespołu Szkół Publicznych w Szewnie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Chmielowie korzystają z dodatkowych zajęć z zakresu kompetencji kluczowych z języka angielskiego, niemieckiego, przedmiotów przyrodniczych, IT, przedsiębiorczości oraz zajęć matematyczno-szachowych w ramach projektu pn. „Kompetencje kluczowe to umiejętności nowe! Wsparcie rozwoju edukacyjnego dzieci z Gminy Bodzechów”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Grupą Szkoleniowo Doradczą EUROPLUS Sp. z o.o., jego głównym założeniem jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów, poprzez realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz doposażenie szkolnych pracowni.

W kolejną już edycję programu „Shuttle Time” związanego z nauką gry
w Badmintona zaangażowały się PSP w Bodzechowie, ZSP w Sarnówku i ZSP w Szewnie. Dzięki udziałowi w programie szkoły otrzymają dofinansowanie na szkolenie nauczycieli, przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych oraz organizację i finansowanie turniejów dla dzieci. Placówki te zostaną też wyposażone w niezbędny sprzęt sportowy tzw. „sety sprzętowe”, to jest 16 rakiet, 24 lotki, cztery siatki, torba lub w słupki.

PSP w Bodzechowie i PSP w Chmielowie w klasach I-III realizują projekt pn. „Przyjaciele Zippiego”. To międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, rozwijający kompetencje społeczne uczniów takie jak empatia, praca w grupie i rozwiązywanie konfliktów. Uczy on różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzechowie biorą udział w projekcie „Zdrowo i Sportowo”. To akcja skierowana do przedszkoli oraz szkół podstawowych, której głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. W szkole prowadzony jest też program SKS finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, współfinansowany przez Gminę Bodzechów, w ramach którego uczniowie mogą doskonalić umiejętności gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego, badmintona i inne dyscypliny sportowe. W ostatnim czasie szkoła przyłączyła się również do projektu pn. Klub Gier Planszowych.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chmielowie, w bieżącym roku szkolnym uczestniczy w projekcie pn. „Teatralna przygoda”, którego celem jest rozwijanie kompetencji nauczycieli polonistów oraz uczniów w zakresie wiedzy o teatrze.
Szkoła zaangażowała się również w projekt „Dobrze pomyślana wychowawcza”. Jego założeniem jest omawianie aktualnych zagadnień wychowawczych, m.in. zagrożeń niesionych przez portale społecznościowe, radzenie sobie z agresją i przemocą oraz otwartość na inne kultury.
Zespół Szkół Publicznych w Sarnówku kontynuuje udział w programach SKS w szkole, Szachy w szkole i Mała Piłka Ręczna. Nowością jest realizowany w klasie III projekt „Mój komputer uczy i bawi”- jest to innowacja pedagogiczna rozwijająca umiejętność logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. W tej szkole utworzone będą pracownie: fizyczna i chemiczna. Środki, w wysokości 33 000 zł szkoła otrzymała z rezerwy subwencji oświatowej na rok 2019.

Od września w Zespole Szkół Publicznych w Szewnie funkcjonuje klasa dwujęzyczna (klasa VII) gdzie matematyka, biologia i muzyka prowadzone są w języku angielskim. Klasa ta ma również 5 godzin języka angielskiego tygodniowo zamiast 3. W tej nowoczesnej placówce stosuje się zasady nauczania według pedagogiki Planu Daltona, która uczy dzieci samodzielności, pracy w grupie odpowiedzialności. Placówka ta została w ostatnim czasie nominowana do uzyskania certyfikatu Szkoły Daltońskiej (w Polsce są tylko dwie szkoły daltońskie, ZSP Szewna będzie trzecią w kraju). W ZSP w Szewnie nauczyciele jako nieliczni stosują ocenianie kształtujące, które polega na pozyskiwaniu przez nauczyciela i ucznia w trakcie nauczania informacji, które pozwolą rozpoznać, jak przebiega proces uczenia się, aby nauczyciel modyfikował dalsze nauczanie, uczeń otrzymywał informację zwrotną pomagającą mu się uczyć.

W nowym roku szkolnym Szkoła bierze udział w programie Szkoły Uczącej Się. Program polega na tym, że uczą się wszyscy i nauczyciele i uczniowie. Efektem tego jest podnosząca się efektywność nauczania i uczenia się.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny