STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46576XIV Gminny Przegl?d Kol?d i Pastora?ek w Szewnie

Ogoszenie oglne
2019-01-03

Grudniowe koldowanie zrzeszajce wszystkie szkoy Gminy Bodzechw to jedna z wielu inicjatyw Zespou Szk Publicznych w Szewnie. 14 grudnia odbyo si witeczne piewanie, ktremu patronowa pan Jerzy Murzyn - wjt Gminy Bodzechw. Przegld zosta przeprowadzony w 4 grupach wiekowych w kategorii solici. W sumie na scenie wystpio pitnastu wykonawcw. Kady z nich zaprezentowa jeden utwr. W piknej scenerii oraz witecznej atmosferze w obecnoci goci i przyjaci szkoy, modzi artyci prezentowali swoje umiejtnoci wokalne, ktrych ocenie podj si zesp Champion reprezentowany przez pani Agnieszk Chmielisk i pana Rafaa Chojnackiego. Za stoem jury zasiedli rwnie pan Roman Kaczmarski, w-ce wjt Gminy Bodzechw oraz pani Dorota Lasek, w-ce dyrektor ZSP w Szewnie. Poziom wystpw by bardzo wyrwnany, dlatego trudno byo wyoni tych najlepszych. Wygrani byli wszyscy, bo jak podkrelia wokalistka zespou Champion, samo wyjcie na scen i piewanie dla publicznoci to pokonywanie swoich obaw i tremy, ktra dopada i najwiksze gwiazdy. Przy wsplnym poczstunku uczestnicy i ich opiekunowie czekali na werdykt z zapartym tchem, poniewa jury nie miao atwego wyboru. W kategorii klas I-II - I m. Nikola Januchta (Sarnwek), II m. Szymon Kosiela (Szewna), III m. Katarzyna Kasprzyk (Szwarszowice). W kategorii klas III-IV – I m. Blanka Trzciska (Szewna), II m. Maja Wjcicka (Sarnwek), III m. Oliwia Urbaska (Chmielw). W kategorii klas V-VI – I m. Julia Salamon (Szewna), II m. Sabrina Bocian (Sarnwek), III m. Aleksandra Gurska (Bodzechw), wyrnienia dla Marii Ogldziskiej (Szwarszowice) i Julii Kra (Chmielw). W kategorii klas VII-VIII – I m. Justyna Jedlikowska (Szewna), II m. Klaudia Rutkowska (Szwarszowice), III m. Adam Skoczylas (Bodzechw), wyrnienia dla Natalii Adamskiej (Chmielw). Organizatorzy zadbali o nagrody i dyplomy dla kadego uczestnika, ktrych sponsorem bya Gmina Bodzechw. Po ceremonii wrczenia nagrd modzi utalentowani wokalici dostawali cenne wskazwki od pani Agnieszki i pana Rafaa, ktrzy jednoczenie nie kryli zachwytu nad umiejtnociami, repertuarem wykonawcw i nad prac nauczycieli przygotowujcych uczniw. Coroczne spotkania gminnych podstawwek s okazj do integracji uczniw i nauczycieli, a ich organizacji podejmuje si Anna Stachurska, Katarzyna Skit oraz prowadzca Karina Wjcik. Za rok kolejne, ju XV, gminne koldowanie, na ktre szkoa w Szewnie ju teraz szykuje co specjalnego.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny