Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
972ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Ogłoszenie ogólne
2018-10-29

Wójt Gminy Bodzechów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości położonych w miejscowości Wólka Bodzechowska gm. Bodzechów.

Zakres i przedmiot:

Przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami położonymi w obrębie ewidencyjnym Wólka Bodzechowska gm. Bodzechów:
- stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej jako działka nr 328,
- z działką sąsiednią, będącą własnością osób fizycznych, oznaczoną numerem 331.

Cel:

Rozgraniczenie nieruchomości na wniosek strony.


Wymagany czas wykonania:

8 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą.

Wykonawcy powinni posiadać stosowne uprawnienia.


Termin składania ofert:
Oferty z ceną i kopią uprawnień należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „rozgraniczenie Wólka Bodzechowska gm. Bodzechów” w terminie do 14 listopada 2018 r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. M. Reja 10.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Bodzechów w pok. nr 22 lub telefonicznie (041) 265 38 38 wew. 48.


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 29.10.2018r.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny