Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 13-10-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7001ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie ogólne
2018-08-31

Gmina Bodzechów zaprasza do składania propozycji cenowych na wykonanie wyceny samochodu strażackiego marki STAR 266 celem sprzedaży.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny samochodu specjalnego - strażackiego marki STAR model 266. Rok produkcji 1980.

W przypadku zaistnienia potrzeby potwierdzenia aktualności wykonanych operatów szacunkowych, rzeczoznawcy majątkowi w okresie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, potwierdzą ich aktualność bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wycena samochodu powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 19.10.2018 r.

Propozycje cenowe oraz numer uprawnień zawodowych, numer: PESEL, REGON, NIP, a także numer decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Propozycja cenowa na wykonanie wyceny samochodu strażackiego” do dnia 07.09.2018 r. do godziny 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10, pok. 12 – sekretariat.

Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w pokoju nr 10 lub 20 lub tel. 41 265-38-38 wew. 233 lub 239.


Zastępca Wójta
inż. Roman Kaczmarski


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny