Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 09-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7506Statut Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie

Ogłoszenie program GZGK
2008-03-10

UCHWAŁA Nr XXI/42/2004
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 26 listopada 2004r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, 3, 7 i 12, art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203). Rada Gminy uchwala, co na-stępuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Zakładu Go-spodarki Komunalnej w Bodzechowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:
1) uchwała Nr V/45/94 Rady Gminy w Bodzecho-wie z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie za-twierdzenia Statutu Gminnego Zakładu Go-spodarki Komunalnej w Bodzechowie,
2) uchwała Nr II/12/99 Rady Gminy w Bodzecho-wie z dnia 28 kwietnia 1999r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie,
3) uchwała Nr II/22/2000 Rady Gminy w Bodze-chowie z dnia 31 marca 2000r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie,

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-ku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w sposób określony w § 3.

Przewodniczący Rady Gminy: H. Dąbrowski


Załącznik do uchwały Nr XXI/142/2004
Rady Gminy Bodzechów
z dnia 26 listopada 2004r.

Statut
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie


Rozdział I
Podstawy prawne.

§ 1. Zakład Budżetowy o nazwie Gminny Za-kład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203),
2) ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851), art. 2 i art. 6 ust. 1,
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937),
4) uchwały Nr V/44/94 Rady Gminy w Bodzecho-wie z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie powo-łania Zakładu Budżetowego,
5) niniejszego statutu.

Rozdział II
Nazwa, siedziba i postanowienia ogólne.

§ 2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie zwany dalej „Zakładem” jest po-wołany do realizacji zadań wynikających z planu rozwoju gospodarczego Gminy Bodzechów. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 131  6678  Poz. 1631

§ 3. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Szewna.

§ 4. Terenem działania Zakładu jest Gmina Bodzechów z możliwością działania poza obsza-rem Gminy.

§ 5.1. Zakład jest jednostką organizacyjną w strukturze organizacyjnej Gminy Bodzechów.
2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.
3. Reorganizacja Zakładu lub jego likwidacja następuje na podstawie uchwały Rady Gminy.
4. Zatwierdzenie Statutu oraz jego zmiany wymagają uchwały Rady Gminy.

Rozdział III
Przedmiot i zakres działania.

§ 6. Przedmiotem działania Zakładu jest za-spokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Bodzechów określonych w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami / oraz w danych ustawach.) a w szcze-gólności:
1) pobieranie opłat za dostarczoną wodę w opar-ciu o stawki określone w odrębnych uchwałach Rady Gminy,
2) wywóz nieczystości płynnych,
3) remont i modernizacja infrastruktury wodocią-gowo-kanalizacyjnej w zakresie obowiązków Gminy, wynikających z utrzymania tych urzą-dzeń w należytym stanie,
4) świadczenie odpłatnych usług określonych w punkcie 3 odnośnie prywatnych posiadaczy posesji,
5) utrzymanie w należytym stanie dróg, ulic i mo-stów oraz zieleńców,
6) remont i modernizacja budynków stanowią-cych własność Gminy, oraz innych placówek użyteczności publicznej na zasadach uzgod-nionych z dysponentami tych placówek,
7) wykonywanie z ramienia gminy w ramach własnych zadań wszelkich obowiązków wy-najmującego, wynikających z przepisów usta-wy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733 z późniejszymi zmianami),
8) pobieranie czynszów i innych opłat od najem-ców lokali stanowiących własność Gminy w oparciu o odrębne uchwały Rady Gminy,
9) prowadzenie innych spraw związanych z reali-zacją zadań Zakładu,
10) gospodarka odpadami komunalnymi i segre-gowanymi surowcami wtórnymi,
11) produkcja i sprzedaż elementów betonowych,
12) przewóz osób i rzeczy na potrzeby własne i Gminy Bodzechów,
13) organizacja robót publicznych i prac interwen-cyjnych.

Rozdział IV
Organizacja Zakładu.

§ 7.1. Zakład podlega Radzie Gminy Bodze-chów.
2. Działalność Zakładu nadzoruje Wójt Gminy.
3. Bieżącą kontrolę i ocenę działalności Za-kładu oraz Dyrektora dokonuje Wójt Gminy lub osoba przez niego upoważniona.
4. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Wójt Gminy.
5. Dyrektor Zakładu kieruje działalnością Zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielo-nego przez Wójta Gminy oraz reprezentuje go na zewnątrz.
6. Dyrektor Zakładu samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składni-ków majątkowych przy zachowaniu wymogów prawnych i w granicach pełnomocnictwa.
7. Decyzje przekraczające zakres pełnomoc-nictwa wymagają zgody Wójta Gminy.
8. Dyrektor Zakładu zatrudnia wszystkich pracowników Zakładu.

§ 8.1. Zakładem kieruje Dyrektor Zakładu.
2. Strukturę organizacji wewnętrznej Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu, zatwier-dzony przez Wójta Gminy.
3. Zmiany w regulaminie organizacyjnym mogą być dokonane tylko za zgodą Wójta Gminy. Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 131  6679  Poz. 1631 i 1632

Rozdział V
Mienia Zakładu.

§ 9.1. Mienie Zakładu stanowi własność ko-munalną Gminy, pozostającą we władaniu Zakładu na mocy ustanowionego trwałego zarządu nieru-chomościami oraz bezpłatnego przekazania.
2. Zwiększenie majątku zakładu może odby-wać się m. in. drogą:
1) bezpośredniego wyposażenia w składniki ma-jątku przez organ j.s.t.,
2) zakupu finansowanego ze środków własnych, pozostających w jednostce po odprowadzeniu nadwyżki środków obrotowych do budżetu,

§ 10.1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Dyrektor w granicach udzielonego przez Wójta Gminy pełno-mocnictwa.
2. Pełnomocników Zakładu ustanawia Dyrek-tor w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy działają w granicach ich umocowania.

§ 11.1. Zakład prowadzi działalność na pod-stawie rocznego planu finansowego.
2. Plan finansowy Zakładu zatwierdza Rada Gminy.

§ 12. Działalność Zakładu finansowana jest z dochodów uzyskanych z realizowanej działalności oraz dotacji z budżetu gminy

§ 13.1. Zakład prowadzi ewidencję kosztów oraz rachunkowość i sporządza sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem przeprowadza Skarbnik Gminy.
3) otrzymania dotacji inwestycyjnej z budżetu j.s.t.,
4) otrzymania darowizny od podmiotów ze-wnętrznych.

Rozdział VI
Działalność Zakładu.

3. Zakład obowiązany jest przedkładać Ra-dzie Gminy w określonych przez nią terminach i zakresie sprawozdania z realizacji zadań oraz uzy-skiwanych wyników ekonomicznych.

§ 14. Odrębne przepisy określają zasady:
1) planowania i sprawozdawczości statystycznej,
2) finansowania rozliczeń z budżetem,
3) tworzenia i wykorzystania funduszy,
4) ustalania cen,
5) wynagradzania pracowników.

Rozdział VII
Nadzór nad działalnością Zakładu.

§ 15. Kontrolę i ocenę działalności Zakładu oraz Dyrektora dokonuje Wójt Gminy.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.

§ 16.1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowie-dzialność za przestrzeganie niniejszego Statutu.
2. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor przedkłada Radzie Gminy propozycję zmiany w Statucie.
3. Postanowienia niniejszego Statutu wcho-dzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzę-dowym Województwa Świętokrzyskiego.


UCHWAŁA Nr XXIV/8/2005
RADY GMINY BODZECHÓW
z dnia 28 lutego 2005r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Bodzechowie


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, 3, 7 i 12, art. 40 ust. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 131  6680  Poz. 1632 i 1633

§ 1. W Statucie Gminnego Zakładu Gospo-darki Komunalnej w Bodzechowie stanowiącym załącznik do uchwały nr XXI/42/2004 Rady Gminy Bodzechów z dnia 26 listopada 2004 roku w spra-wie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Go-spodarki Komunalnej w Bodzechowie wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 wyrazy „oraz w danych ustawach” za-stępuje się wyrazami: „oraz w odrębnych ustawach”
2) w § 6 skreśla się pkt. 11
3) w § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Dyrektora Zakładu zatrudnia na pod-stawie umowy o pracę oraz zwalnia Wójt Gminy”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

Przewodniczący Rady Gminy: H. Dąbrowski


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny