STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47167Praca metod? projektu na lekcjach matematyki w kl. IV w PSP w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2018-01-23

Uczniowie czsto postrzegaj nauk matematyki, jako poznawanie i przyswajanie algorytmw i reguek, ktre su im do wykonywania konkretnych zada. Czsto w sytuacjach yciowych nie zauwaaj lub nie potrafi zastosowa wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki. W celu pokazania uczniom praktycznej moliwoci wykorzystania poznanych zagadnie matematycznych i zainspirowania do dziaania nauczycielka matematyki Edyta Batg wprowadzia na zajciach prac metod projektu w klasie IV. Metoda projektu polega na dogbnym zbadaniu przez ucznia zjawiska zwizanego z yciem codziennym lub dowoln gazi nauki, zbieraniu i przetwarzaniu informacji oraz publicznym prezentowaniu wynikw. Wszystko zaczo si od lekcji, na ktrej czwartoklasici dowiedzieli si, co to jest wiek i w jak si go okrela. Po wielu wiczeniach sformuowany zosta temat projektu „Najwaniejsze wynalazki i ich twrcy”.

Zaplanowano kolejne kroki realizacji, ktre uczniowie skrupulatnie wypeniali. Wreszcie po konsultacjach, przyszed czas na prezentacje. Uczniowie przygotowali prace plastyczne uywajc rnych form i technik, na ktrych zaprezentowali ich zdaniem najwaniejsze wynalazki oraz ich twrcw. Prace wykonane byy rnorodnymi technikami. Kolejnym krokiem bya prezentacja – modzi autorzy nie tylko pokazywali kolegom swoje prace, ale rwnie uzasadniali swoje wybory. Dziki temu wszyscy suchacze, poprzez naturalne wzbudzenie ciekawoci, mogli poszerzy swoje wiadomoci. Ostatnim etapem bya prezentacja prac uczniowskich na korytarzu szkolnym.

Praca metod projektu nie tylko rozbudza ciekawo uczniw, inspiruje do poszukiwa, ale uczy dokonywania oceny i samooceny oraz pozwala uczniom na rozwinicie umiejtnoci prezentowania wasnej pracy i obrony swojego zdania.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny