Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
841Praca metodą projektu na lekcjach matematyki w kl. IV w PSP w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2018-01-23

Uczniowie często postrzegają naukę matematyki, jako poznawanie i przyswajanie algorytmów i regułek, które służą im do wykonywania konkretnych zadań. Często w sytuacjach życiowych nie zauważają lub nie potrafią zastosować wiedzy zdobytej na lekcjach matematyki. W celu pokazania uczniom praktycznej możliwości wykorzystania poznanych zagadnień matematycznych i zainspirowania do działania nauczycielka matematyki Edyta Batóg wprowadziła na zajęciach pracę metodą projektu w klasie IV. Metoda projektu polega na dogłębnym zbadaniu przez ucznia zjawiska związanego z życiem codziennym lub dowolną gałęzią nauki, zbieraniu i przetwarzaniu informacji oraz publicznym prezentowaniu wyników. Wszystko zaczęło się od lekcji, na której czwartoklasiści dowiedzieli się, co to jest wiek i w jak się go określa. Po wielu ćwiczeniach sformułowany został temat projektu „Najważniejsze wynalazki i ich twórcy”.

Zaplanowano kolejne kroki realizacji, które uczniowie skrupulatnie wypełniali. Wreszcie po konsultacjach, przyszedł czas na prezentacje. Uczniowie przygotowali prace plastyczne używając różnych form i technik, na których zaprezentowali ich zdaniem najważniejsze wynalazki oraz ich twórców. Prace wykonane były różnorodnymi technikami. Kolejnym krokiem była prezentacja – młodzi autorzy nie tylko pokazywali kolegom swoje prace, ale również uzasadniali swoje wybory. Dzięki temu wszyscy słuchacze, poprzez naturalne wzbudzenie ciekawości, mogli poszerzyć swoje wiadomości. Ostatnim etapem była prezentacja prac uczniowskich na korytarzu szkolnym.

Praca metodą projektu nie tylko rozbudza ciekawość uczniów, inspiruje do poszukiwań, ale uczy dokonywania oceny i samooceny oraz pozwala uczniom na rozwinięcie umiejętności prezentowania własnej pracy i obrony swojego zdania.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny