Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 22-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2753SONDAŻ RYNKU

Ogłoszenie ogólne
2018-01-17

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej polegającej na ustaleniu przebiegu fragmentu drogi gminnej nr 310024 T oznaczonej jako działka nr 240/1 w msc. Magonie oraz drogi wewnętrznej oznaczonej jako działka nr 295 w msc Magonie w celu wskazania granic w/w nieruchomości.

W/w zadanie obejmuje wykonanie: pomiar w terenie, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, wniesienie dokumentacji do zasobu geodezyjno-kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrowcu Św., stabilizacje w terenie punktów granicznych wg zasad określonych w przepisach dot. rozgraniczania nieruchomości.

Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami.
W/w mapy wraz z dokumentacją powinny być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, w 5 egz.

Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2018 r.

Propozycje cenowe z wyszczególnieniem ceny jednostkowej za dany podział oraz numer uprawnień zawodowych, numery: PESEL, Regon, NIP, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Propozycje cenowe na prace geodezyjne – drogi Magonie” do dnia 26.01.2018 r. do godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10 pok. 12 – sekretariat.

Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod tel. /041/ 265-38-38 wew. 39 lub 44


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny