Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 06-08-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze ¶rodków WFO¶iGW w Kielcach , w wysoko¶ci 20 000 zł Trwało¶c zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
14112ZSP w Szewnie serwuje badmintona

Ogoszenie oglne
2018-01-02

Zesp Szk Publicznych w Szewnie przystpi do programu popularyzacji badmintona wrd modziey „Shuttle Time”. Oprcz regularnych treningw, ktre odbywaj si w szkole podstawowej ju od roku, placwka przy wsparciu Wjta Gminy Bodzechw, pana Jerzego Murzyna, wesza we wspprac z Fundacj Narodowy Badminton. W zakres popularyzacji tej dyscypliny wchodziy liczne dziaania: szkolenia nauczycieli, zajcia pozalekcyjne, turnieje, pozyskanie sprztu sportowego, ale najwaniejszym z nich by udzia dzieci w Narodowych Dniach Badmintona na warszawskim Torwarze. Podczas wydarzenia 9 najzdolniejszych badmintonistw uczestniczyo w rozgrywkach (Rzepka Mateusz, Skiba Dominika, Ralska Natalia, Walczak Miosz, elazowski Pawe, agowska Aleksandra, Broyna Patryk, Krycka Antoni, Cybulska Martyna) , natomiast pozostali czonkowie koa sportowego z ZSP w Szewnie (Chlewicki Piotr, Korpacka Sandra, Turbakiewicz Oliwia, Nadratowska Amelia, Moro Grzegorz, Dbska Wiktoria, Wojtya Zofia, Jczmie Micha, Wodarczyk Piotr) pojechali kibicowa swoim koleankom i kolegom. Wszyscy uczestnicy wyjazdu mogli korzysta ze strefy aktywnoci, gdzie przez cay dzie uczniowie nabywali i doskonalili umiejtnoci potrzebne do gry w badmintona oraz uczestniczyli w konkursach. Emocji nie brakowao, atmosfera sportowa fair-play unosia si w powietrzu razem z lotkami wirujcymi nad gowami uczestnikw. Niewtpliw atrakcj dla uczniw byy spotkania z gwiazdami polskiego i wiatowego badmintona oraz dodatkowy pobyt caej grupy w Centrum Nauki Kopernik wspfinansowany przez rodzicw. Opiekunami maych badmintonistw s nauczyciele wychowania fizycznego w ZSP w Szewnie pani Katarzyna Tkaczyk-Tofil, pani Renata Rolak oraz pan Tomasz Marynowski, ktrzy podkrelaj niewtpliwe zalety tej gry tj. rozwj koordynacji ruchowej oraz mini, doskonalenie refleksu i koncentracji, ale przede wszystkim aktywne spdzanie wolnego czasu wrd rwienikw. Nad caoci projektu czuwaa koordynator, pani Sylwia Masternak. Biorc po uwag zaangaowanie dyrekcji, nauczycieli i uczniw z ZSP w Szewnie w t dyscyplin sportu mona si spodziewa, e jeszcze nie raz usyszymy o ich sukcesach i przedsiwziciach w tym zakresie.
Projekt pn. ''Uporz±dkowanie gospodarki wodno-¶ciekowej w aglomeracji Ostrowiec ¦w. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny O¶rodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum O¶wiaty

Szkoły

O¶rodki zdrowia

Biblioteka


¦WIETLICA ¦RODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo¶ci Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowo¶ci Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ¦WIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

SprawdĽ stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec ¦więtokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny