STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60157Konkurs EKO MODEL

Ogoszenie ogólne
2017-09-11

Szanowni Pastwo,

Zapraszamy do udziau w drugiej edycji konkursu EKO MODEL organizowanego przez Fundacj Banku Ochrony rodowiska.

Jest to konkurs modelarski polegajcy na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno- lub wielorodzinnego. Zadaniem w tej edycji, jest przedstawienie przydomowej oczyszczalni ciekw. Konkurs adresowany jest do wszystkich rodowisk zainteresowanych twrczoci modelarsk, ktrym bliskie s tematy ekologiczne.

Przydomowa oczyszczalnia ciekw jest czsto koniecznoci w obliczu braku moliwoci podczenia do miejskiej kanalizacji. Przygotowany model powinien mie jak najbardziej pogldowy charakter i pomc wyobrazi sobie tak domow oczyszczalni w ssiedztwie wasnego domu. W zwizku z tym w modelu przesanym na konkurs musz zosta zachowane waciwe proporcje konstrukcji instalacji w stosunku do wielkoci budynku, do ktrego naley. Trzeba take zwrci uwag na inne elementy otoczenia gospodarstwa domowego (maa architektura, ziele, itp.), aby nie przeszkadzay one w usytuowaniu nowej instalacji.

Zaley nam na modelach, ktre nie tylko przedstawiaj klarown koncepcj idei takiej oczyszczalni, ale maj rwnie warto estetyczn.
W pierwszej edycji otrzymalimy bardzo ciekawe prace w rnych wymiarach. Tym razem prosimy o nadsyanie prac nie mniejszych ni 50 cm x 50 cm i nie wikszych ni 100 cm x 50 cm.

Jury bdzie take bra pod uwag czytelno koncepcji zagospodarowania terenu wok domu. Liczymy na to, e zgaszane modele bd wykonane z du starannoci.

Do zdobycia jest szereg wartociowych nagrd, o ktre warto zawalczy. Chcemy, aby wysiek woony w stworzenie prac zosta doceniony przez jak najszersze grono osb, wic nagrodzone makiety zostan opisane danymi autora i szeroko eksponowane w celach edukacyjnych.

Wicej informacji na stronie ekomodel@fundacjabos.pl
Konkurs rozpoczyna si 1 lipca 2017 roku, zapisy trwaj do 30 wrzenia 2017 r., na modele czekamy do 30 listopada 2017 r.

Kontakt:
22 532 71 94
ekomodel@fundacjabos.pl

Biuro konkursu jest czynne od poniedziaku
do pitku w godzinach 9:30-15:00.

Koordynator:

Mateusz Klimczak
mateusz.klimczak@fundacjabos.pl

Organizator:

Fundacja Banku
Ochrony rodowiska
22 532 71 94
al. Solidarnoci 104
01-016 Warszawa


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny