STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 28-11-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
42789Og?oszenie o III przetargu ofertowym

Ogoszenie oglne
2017-08-08

Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 4/ 91/2017
Wjta Gminy Bodzechw z dnia 27.07.2017 r.

Ogoszenie o III przetargu ofertowym

1. Wjt Gminy Bodzechw ogasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzeda nastpujcego wyposaenia:

lp nazwa ilo wycena rzeczoznawcy
w z netto
1 prasa do pakietowania odpadw typu BP 142, nr fabr. 991, rok budowy: 2003 1 11 700,00
2 pia ramowa typ PG-2, rok prod. 1986 bez silnika
1 350,00
3 tokarka rewolwerowa typ ID 325, nr fabr. 1933, rok prod. 1985 1 2 300,00
4 pug odnieny wirnikowy zawieszany do cignika, napd limaka i wentylatora z wau WOM 1 1 150,00
5/a elementy mechaniczne cignika gsienicowego DT-75: tylny most bez zwornicy 1 1 300,00
5/b elementy mechaniczne cignika gsienicowego DT-75: wzek jezdny 1 630,00

2. Warto rynkowa bdca jednoczenie cen wywoawcz zostaa okrelona przez rzeczoznawc. Podane wartoci stanowi kwoty netto bez podatku VAT.

3. Minimalna kwota sprzeday ustalona jest w wysokoci wyceny rzeczoznawcy netto.

4. Przedmioty sprzeday mona oglda codziennie od poniedziaku do pitku w godzinach 7,00 – 15,00 w Referacie Gospodarki Komunalnej w Szewnie, ul. Armii Ludowej 3. Informacje pod nr tel. 41 265 24 20.

5. Oferta powinna zawiera:
- nazw przedmiotu, ktrego dotyczy oferta
- osoby fizyczne: imi i nazwisko, adres zamieszkania, telefon;
pozostae osoby lub jednostki: nazwa, adres, wypis z waciwego rejestru.
- oferowan cen i sposb jej zapaty
- owiadczenie, e oferent zapozna si ze stanem technicznym przedmiotu przetargu
- dat sporzdzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upowanionej.

6. Oferty naley skada w siedzibie sprzedajcego: Urzd Gminy Bodzechw, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec w., pok. nr 12 (sekretariat) do dnia 18.08.2017 r. do godz. 15,00 w zamknitej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup urzdzenia”.

7. Otwarcie ofert nastpi w dniu 21.08.2017 r. o godzinie 12,00 w siedzibie zamawiajcego, pokj nr 14.

8. Kryterium wyboru ofert i ich znaczenie: najwysza cena – 100%.

9. Osoba wyoniona w przetargu zostanie wezwana do zapacenia ceny nabycia w terminie nie duszym ni 7 dni od daty ogoszenia wyniku przetargu.

10. Wydanie przedmiotu sprzeday nastpi wycznie po wystawieniu faktury i zapaceniu kwoty nabycia.

11. Ogoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP Urzdu Gminy Bodzechw oraz wywieszone na tablicy ogosze w siedzibie sprzedajcego.

12. Gmina Bodzechw nie ponosi odpowiedzialnoci za wady ukryte przedmiotw sprzeday.

13. Zastrzega si prawo do odwoania i uniewanienia przetargu bez podania przyczyny.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny