STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47048Przetarg na sprzeda? nieruchomo?ci rolnej po?o?onej we wsi Kosowice

Ogoszenie oglne
2009-02-09

WJT GMINY BODZECHW
z/s w OSTROWCU WITOKRZYSKIM UL. REJA 10
tel. 041 265 38 38, fax. 041 265 10 38

na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), art. 38 ust.2 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z pn. zm.) oraz 6 ust.4 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 14 wrzenia 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargw oraz rokowa na zbycie nieruchomoci (Dz.U. Nr 207, poz. 2108) w zwizku z wykonaniem Uchway Nr XXVI/61/2008 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie sprzeday nieruchomoci rolnej w soectwie Kosowice i zarzdzeniem Nr II/4/2009 Wjta Gminy Bodzechw z dnia 21 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia warunkw przeprowadzenia przetargu na sprzeda nieruchomoci,

ogasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzeda

nieruchomoci rolnej, stanowicej wasno Gminy Bodzechw, pooonej we wsi Kosowice o powierzchni 2,2660 ha oznaczonej w operacie ewidencji gruntw obrbu Kosowice jako dziaki nr 213, 255/2 i 256 o cznej powierzchni 2,2660 ha objtej ksig wieczyst KW Nr KI1O/00016998/7 prowadzon przez Wydzia Ksig Wieczystych Sdu Rejonowego w Ostrowcu witokrzyskim.

Opis nieruchomoci:
Nieruchomo jest pooona w miejscowoci Kosowice gm. Bodzechw.

Dojazd do nieruchomoci odbywa si drog gruntow, wzdu dziaki nr 256.

W skad nieruchomoci wchodz ki trwae II i III, grunty orne I, II i IIIa klasy bonitacyjnej.
Obok dziaek nr 255/2 i 213 przebiega strumie wodny.

Ksztat dziaek regularny, wyduony. Teren w czci poronity zieleni wysok i redni, zrnicowany, ze spadkiem w kierunku cieku wodnego, uzbrojony w sie elektryczn.

Teren, na ktrym zlokalizowana jest przeznaczona do sprzeday nieruchomo nie jest objty planem zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym „Studium Uwarunkowa i Kierunkw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzechw” teren na ktrym znajduje si przedmiotowa nieruchomo opisany zosta jako „3.1- obszary produkcji rolnej i przetwrstwa rolno-spoywczego”.

Nieruchomo nie jest przedmiotem obcie lub zobowiza.

Warunki przetargu:
Cena wywoawcza nieruchomoci – 30 083,00 z (sownie zotych: trzydzieci tysicy osiemdziesit trzy 00/100).

Wadium – 3 000,00 z (sownie zotych: trzy tysice 00/100) naley wnie w pienidzu:
- przelewem na konto Urzdu Gminy Bodzechw B.S. w Ostrowcu w. 57 8507 0004 2001 0047 6733 0003 lub
- gotwk do kasy Urzdu Gminy Bodzechw z/s w Ostrowcu witokrzyskim ul. M. Reja 10 w dniach od poniedziaku do pitku w godz. 8.00 do 14.00.

Wadium naley uici do dnia 17.03. 2009r. (decyduje data dowodu zapaty, ale rodki musz znajdowa si fizycznie na wskazanym koncie w dniu otwarcia ofert).

Cena wywoawcza do przetargu jest cen netto nieruchomoci. Sprzeda przedmiotowej nieruchomoci jest zwolniona z podatku VAT.
Pisemne oferty naley skada w zamknitych kopertach w sekretariacie Urzdu Gminy Bodzechw z/s w Ostrowcu witokrzyskim ul. M. Reja 10, w terminie do dnia 18.03.2009r. do godz. 10.00.

Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierowa si bdzie nastpujcymi kryteriami:
1. oferowana cena nabycia - 95%
2. rozpoczcie uprawy gruntw rolnych (miesic) – 5%

Oferta powinna zawiera:
1) imi i nazwisko oraz adres albo nazw lub firm oraz siedzib jeeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, nr telefonu i faxu
2) w przypadku cudzoziemcw wymagane jest przedoenie zezwolenia na nabycie nieruchomoci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomoci przez cudzoziemcw (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z pn. zm.)
3) dat sporzdzenia oferty
4) owiadczenie, e oferent zapozna si z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzee
5) oferowan cen i sposb jej zapaty
6) wskazanie rozpoczcia uprawy gruntw rolnych (miesica)
7) kopia dowodu wpacenia wadium
8) zobowizanie si oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedajcego tj. Gmin Bodzechw
Koszty przygotowania i zoenia oferty ponosi oferent, koszty opat zwizanych z przeniesieniem prawa wasnoci ponosi kupujcy.

Cz jawna przetargu odbdzie si w dniu 18.03.2009r. w siedzibie Urzdu Gminy Bodzechw, ul. M. Reja 10 w sali nr 11 o godz. 13.00.

Osoby zainteresowane przetargiem przed zoeniem oferty powinny zapozna si ze szczegowymi warunkami przedmiotowego przetargu oraz dokumentami i informacjami dotyczcymi przedmiotu przetargu, ktre s do wgldu w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym Urzdu Gminy Bodzechw, pokj nr 21 lub 16 w godz. 7.00 do 15.00, od dnia publikacji ogoszenia do 17.03.2009r.
Istnieje moliwo obejrzenia przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedajcym, tel. 041 265 38 38 w.44.

W przypadku uchylenia si nabywcy wyonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, ktrzy nie wygraj przetargu, wadium zostanie zwrcone w cigu 3 dni po zamkniciu przetargu – przelewem na wskazane konto.

Zastrzega si prawo zamknicia przetargu bez wybrania ktrejkolwiek z ofert i odwoania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W/w ogoszenie zamieszczone jest take na stronie internetowej www.ugb.pl

Ostrowiec w., 09.02.2009r.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny