Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 18-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2094Informacja dla mieszkańców Gminy Bodzechów !!!

Ogłoszenie ogólne
2015-09-14

Zwierzęta domowe nie mogą być uciążliwe dla innych nie tylko poprzez stwarzanie sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu człowieka, ale także przez zanieczyszczanie terenów publicznych użytkowanych wspólnie.

Właściciel zwierzęcia powinien pamiętać o swoich obowiązkach, a w szczególności:!!!
- prowadzeniu psa poza swoją posesją na smyczy,
- o stałym, skutecznym dozorze nad zwierzętami domowymi,
- nie wprowadzaniu zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, na teren placu zabaw itp.,
- zapewnieniu zwierzęciu pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiającego swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Bardzo ważnym problemem w Naszej Gminie jest postrzeganie bezdomności zwierząt. W większości przypadków psy postrzegane przez mieszkańców jako „bezdomne”, w rzeczywistości mają swoich właścicieli. Są one jedynie przez nich nie odpowiednio dopilnowane. W przypadku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy ten fakt zgłosić Policji, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela.

Okolicznością wystarczającą do przypisania psu „bezdomności” lub „bezpańskości” nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o tych samych porach w danej okolicy, gdyż takie przypadki bardzo często mają miejsce w okresie godowym zwierząt. Sytuacje takie występują najczęściej wiosną i jesienią, trwają do tygodnia lub nieco dłużej. Niewskazane jest w tym czasie dokarmianie „spacerujących” psów, jak też nadgorliwe zgłaszanie do Urzędu, że takie psy są bezdomne. Psów tych nie należy także zamykać na terenie swojej posesji. Zwierzęta te, jeśli nie będą dokarmiane, same wrócą do swoich właścicieli.

Tylko w razie potwierdzonej bezdomności oraz w przypadkach agresywnego zachowania psa Gmina podejmuje interwencję – zwierzę zostaje odwiezione do Schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu. Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz numer swojego telefonu kontaktowego.

Zgłoszenia odbioru zwierząt bezpańskich nie będą przyjmowane od mieszkańców, którzy już zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej posesji schronienie i pożywienie. Osoba, która przyjmuje psa do swojego domu, zapewnia mu opiekę i wyżywienie, staje się jego właścicielem.!!!


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny