STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8904Spotkanie informacyjne LGD Krzemienny

Ogoszenie oglne
2015-04-16

Spotkanie informacyjne LGD Krzemienny Krg w zwizku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Spoeczno (zwanej LSR)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dziaania Krzemienny Krg zaprasza Pastwa na spotkania informacyjne dotyczce przyszoci obszaru dziaania tj.: Miasta i Gminy mielw, Miasta i Gminy Kunw, Miasta i Gminy Lipsko, Gminy Batw, Gminy Bodzechw, Gminy Chotcza, Gminy Rzeczniw, Gminy Sienno, Gminy Solec nad Wis.

Opracowanie LSR stanowi formaln podstaw do ubiegania si przez LGD Krzemienny Krg o rodki finansowe z Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014–2020. Beneficjentami pozyskanych przez LGD rodkw bd mogli by: przedsibiorcy – istniejcy oraz chccy rozpocz dziaalno gospodarcz, organizacje pozarzdowe, jednostki sektora finansw publicznych, sformalizowane grupy nieposiadajce osobowoci prawnej (np. Koa Gospody Wiejskich) – majce swoj siedzib na terenie LGD Krzemienny Krg.

Harmonogram spotka:
20 kwietnia (poniedziaek)
 godz. 10.00 – Miasto i Gmina Lipsko (sala konferencyjna w Urzdzie Miasta i Gminy Lipsko)
 godz. 13.00 – Gmina Rzeczniw (sala konferencyjna w Urzdzie Gminy Rzeczniw)
 godz. 16.00 – Gmina Sienno (sala konferencyjna w Urzdzie Gminy Sienno)
21 kwietnia (wtorek)
 godz. 10.00 – Gmina Bodzechw (Szkoa Podstawowa w Bodzechowie)
 godz. 13.00 – Miasto i Gmina Kunw (sala konferencyjna w Urzdzie Miasta i Gminy Kunw)
 godz. 16.00 – Miasto i Gmina mielw (Dom Kultury im. W. Gombrowicza w mielowie)
22 kwietnia (roda)
 godz. 9.00 – Gmina Solec nad Wis (Gminny Orodek Kultury w Solcu nad Wis)
 godz. 12.00 – Gmina Chotcza (sala konferencyjna w Urzdzie Gminy Chotcza)
 godz. 16.00 – Gmina Batw (Gminne Centrum Kultury w Batowie)
Program spotka:
1. Prezentacja nowych zasad funkcjonowania LGD oraz moliwoci ubiegania si o dotacje.
2. Warsztaty dotyczce potencjaw i potrzeb obszaru LGD.

Spotkania informacyjne bd prowadzone przez firm InicjatywaLokalna.pl koordynujc prace nad LSR dla obszaru LGD Krzemienny Krg.

Jestemy przekonani, e wniesiecie Pastwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, ktre pozytywnie wpyn na ostateczny ksztat dokumentu. Dlatego te, zwracamy si do Pastwa z prob o aktywne wzicie udziau w spotkaniach.


Prezes LGD Krzemienny Krg
Jarosaw KubaProsimy o wypenienie zaczonej ankiety i przesanie jej do dnia 25 kwietnia 2015 roku na adres:
e-mail: biuro@krzemiennykrag.info.


Ankieta do pobrania:
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny