Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 29-05-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
19878Obwieszczenie o budowie kanalizacji sanitarnej w miejsc. Mychów, Mychów Kolonia i Jędrzejowicach

Ogłoszenie ogólne
2015-03-18

Ostrowiec Św. , dn. 17.03.2015 r.
OG.6220.3.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BODZECHÓW
z dnia 17 MARCA 2015

Zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., 267 poz. z późn. zm.) oraz art. 8 i 21 ust.2 pkt 9, art.33, art.34, art.35, oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dn 40-200 wraz z przepompowniami ścieków zasilaniem elektrycznym przepompowni, zjazdami oraz drogami dojazdowymi w msc. Mychów, Mychów Kolonia i Jędrzejowice gmina Bodzechów„

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust.1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Organem właściwym do wydania decyzji kończącej postępowanie jest Wójt Gminy Bodzechów. Organami pomocniczymi właściwym do wydania opinii w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu ewentualnego raportu są:
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Św. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art.74 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl, na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu, oraz na tablicy ogłoszeń w msc. Sudół. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony mogą w terminie 21 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy wyłożonymi do wglądu w Urzędzie Gminy Bodzechów z/s ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. – pokój nr 16 w godz. od 7 do 15. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres – Urząd Gminy Bodzechów – ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., ustnie do protokołu w siedzibie urzędu - pokój nr 16 , i w formie elektronicznej na adres:
urzad@ugb.pl.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Bodzechów
Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny