Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 20-09-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9069Festyn w Wlce Bodzechowskiej - podzi?kowanie

Ogoszenie kulturalne
2008-06-23

W imieniu wasnym i spoecznoci, ktrej jestemy sotysami, tj. Przyborowa i Wlki Bodzechowskiej dzikujemy wszystkim tym, ktrzy przyczynili si do zorganizowania i sponsorowania uroczystoci.
Dzikujemy zdobywcy statuetki Wjta Roku 2007/08 wojewdztwa witokrzyskiego, naszemu Wjtowi mgr Jerzemu Murzynowi.

Dzikujemy serdecznie za udostpnienie nam terenu pooonego na obrzeach naszych wiosek Nadleniczemu Nadlenictwa Ostrowiec w. Panu Jerzemu Pasternakowi oraz lenikom Lenictwa Przyborw Panom Piotrowi Majowi i Arkadiuszowi Cielikowi. Bez ich zgody nigdy nie byoby tak piknie pooonego placu zabaw dla dzieci i modziey oraz odpoczynku dla dorosych przy piewie ptakw nasyconym ywic powietrzu na piknych awkach.

Dzikujemy wszystkim radnym naszej gminy z Przewodniczc Rady Pani Wadysaw wik.
Dzikujemy Dyrektorowi Zakadu Komunalnego w Szewnie Panu Witoldowi Ciepliskiemu, Dyrektorowi Publicznej Szkoy Podstawowej w Bodzechowie Panu Jerzemu Grzdzielowi. Pani Iwonie Lipce – Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej oraz komendantowi OSP w Bodzechowie Panu Wojciechowi Fudalejowi.

Pamitajmy take o naszych sponsorach w osobach: Marzeny i Tomasza Derlatka, prezesowi piekarni Zoty Kos panu Jarosawowi Binkowskiemu oraz Teresa i Franciszek Dbiscy, ktrym dzikujemy serdecznie za pomoc i wsparcie.

Dzikujemy naszym Radom Soeckim obu wiosek oraz wszystkim mieszkacom naszych miejscowoci, ktrzy brali czynny udzia w przygotowaniu terenu pod plac zabaw oraz porzdkowaniu placu aby moga odby si dzisiejsza uroczysto.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny