Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 20-02-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
563Otwarty konkurs ofert na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Bodzechów na rok 2013

Ogłoszenie ogólne
2013-04-10

Na podstawie § 3 ust. 3 Uchwały Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bodzechów

WÓJT GMINY BODZECHÓW
ogłasza w dniu 10 kwietnia 2013 roku
OTWARTY KONKURS OFERT

dotyczący projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Bodzechów na rok 2013.

§ 1
Przedmiot projektów i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje
w ramach ogłoszonego konkursu projektów
Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Bodzechów, w różnych dyscyplinach sportowych, poprzez udział klubów sportowych, w których występują zawodnicy z terenu Gminy Bodzechów w rozgrywkach i zawodach sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe.
Na realizację projektów w 2013 roku przeznacza się kwotę – 30.000,00 zł

§ 2
Terminy realizacji projektów.
Dofinansowanie udzielane przez Gminę Bodzechów na podstawie niniejszego ogłoszenia obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2013 r.

§ 3
Warunki merytoryczne, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie.
1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Bodzechów i uczestniczące we współzawodnictwie sportowym prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia.
2. Projekt może być zrealizowany jeżeli klub przystąpi w terminie do konkursu projektów i złoży w terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.
3. Klub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.
4. Zakres realizacji projektu, szczegółowe warunki wydatkowania środków z dotacji i jej rozliczenia, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Bodzechów a klubem.
5. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu sportu na terenie Gminy Bodzechów oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Bodzechów.
6. Zgłoszony projekt powinien być możliwy do realizacji przez klub.
7. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na wysokim poziomie.

§ 4
Warunki finansowe, jakie powinien uwzględniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie
1. Przedmiotem dotacji, stanowiącej do 90% ogółu kosztów zgłoszonego projektu może być wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmującego pokrycie wydatków związanych z:
1) przygotowaniem klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu,
2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu,
3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu
4) zakup sprzętu sportowego oraz strojów dla zawodników lub ulepszenie posiadanego sprzętu sportowego,
5) organizowania imprez sportowych na terenie gminy Bodzechów.

2. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników,
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) koszty które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji
5) opłat sędziowskich.
3. Wymagany jest co najmniej 10% wkład własny klubu sportowego, rozumiany jako potwierdzony dokumentami finansowo – księgowymi wkład finansowy pochodzący z innego niż budżet Gminy Bodzechów źródła dofinansowania.
4. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innego niż środki klubu sportowego źródła dofinansowania, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy projektu (np. umowa, dokument potwierdzający wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu wystawiony przez podmiot współuczestniczący w finansowaniu projektu lub oświadczenie klubu sportowego o złożeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkładu własnego z innego źródła niż budżet Gminy Bodzechów);
5. Finansowy wkład własny klubu sportowego winien zostać udokumentowany na rachunku klubu wskazanym do przekazania dotacji lub zaewidencjonowany w rejestrach kasowych. W przypadku otrzymywania środków, o których mowa w ust. 4, podstawą udokumentowania jest umowa.
6. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszego ogłoszenia o konkursie może otrzymać z budżetu Gminy Bodzechów dotacje na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.
7. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszego konkursu oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Bodzechów na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 5
Terminy składania wniosków o udzielenie dotacji oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.
1. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji wspierającej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, upływa 17 kwietnia 2013 r. do godziny 15:00
2. Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem “Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Bodzechów na rok 2013” należy przesłać na adres: Urząd Gminy Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Bodzechów lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Bodzechów (w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek. - piątek od 7.00 do 15.00). W kopercie może znajdować się wyłącznie jeden wniosek. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu.
3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bodzechów z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Bodzechów
4. Do wniosku należy dołączyć:
- statut klubu lub inny dokument określający przedmiot działalności klubu sportowego,
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu sportowego i umocowanie osób go reprezentujących,
- informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2012 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych,
- listę szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania),
- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu,
- kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt (kadra szkoleniowa).
5. Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu.
6. Formularz wniosku dostępny jest do pobrania na stronie: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl, www.ugb.pl lub w Urzędzie Gminy Bodzechów, pok. 9,
7. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

§ 6
Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektów oraz tryb i forma wypłaty dotacji
1. Otwarcie złożonych wniosków nastąpi w terminie 3 dni, licząc od dnia następującego po upływie terminu przyjmowania wniosków.
2. Złożone wnioski będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzechów.
3. Odrzuceniu podlegają wnioski:
a) złożone po terminie,
b) złożone na innych drukach niż określone w § 5 ust. 3 ogłoszenia,
c) podpisane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania klubu sportowego,
d) zawierające braki formalne,
e) dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego wniosek,
f) złożone przez podmiot nieuprawniony.
4. Kryteria formalne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:
a) wniosek złożony przez podmiot uprawniony,
b) wniosek złożony na obowiązującym formularzu wniosku, podpisany przez osoby upoważnione,
c) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wzoru wniosku,
d) cele statutowe zgodne z ogłoszeniem o konkursie,
e) dołączony aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru wraz z umocowaniem osób go reprezentujących,
f) dołączony statut klubu,
g) dołączona informacja o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2012 na różnych szczeblach klas rozgrywkowych,
h) dołączona lista szkolonych zawodników z podaniem danych osobowych zawodników (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania),
i) dołączona deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniająca planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu,
j) dołączone kwalifikacje osób, przy udziale których klub zamierza realizować projekt.
5. Kryteria merytoryczne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków:
a) wpływ projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy;
b) przedstawioną kalkulacje kosztów;
c) możliwość realizacji zadania przez podmiot;
d) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą;
e) wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
6. Wójt Gminy Bodzechów może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w określonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów, a w przypadku stwierdzonych uchybień formalno-prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
8. Po zaopiniowaniu przez Komisję projekty zostaną przedstawione do akceptacji Wójta Gminy Bodzechów, który ostatecznie dokona wyłonienia projektów otrzymujących wsparcie finansowe z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każdy wybrany projekt.
9. Warunkiem, przyznania dotacji na realizację przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budżecie gminy na 2013r.
10. Niniejszy konkurs będzie stanowił podstawę do zawarcia umowy dotacji na wsparcie rozwoju sportu, wg następujących zasad:
a) dotacja będzie przekazana po zawarciu umowy, w wysokości określonej ostatecznie w umowie.
b) szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy.
c) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ma obowiązek dostosować kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

§ 7
Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe
1. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bodzechów www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl oraz na stronie internetowej Gminy: www.ugb.pl
2. O podjętej decyzji składający projekty zostaną powiadomieni na piśmie.
3. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia Wójt Gminy Bodzechów zawiera umowę dotacji na wsparcie realizacji projektu. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej niż wnioskowana – ostateczny projekt przedsięwzięcia.
4. Wójt Gminy Bodzechów zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy.

WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny