Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 09-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7337Informacja w sprawie towarów roślinnych wywożonych z RP do Federacji Rosyjskiej

Ogłoszenie ogólne
2008-04-04

W dniu 18 stycznia 2008 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Federacji Rosyjskiej w zakresie kwarantanny roślin przy eksporcie roślin i produktów roślinnych z Rzeczpospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej, znoszące obowiązujące od dwu lat ograniczenie importu towarów roślinnych z Polski do Federacji Rosyjskiej. Wykaz towarów, w odniesieniu do których ograniczenie zostało zniesione, dostępny jest na stronie: www.piorin.gov.pl.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, strona rosyjska będzie akceptować polskie towary wymienione w wykazie z towarzyszeniem świadectw fitosanitarnych
wystawionych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jeżeli przesyłki zostaną po kontroli fitosanitarnej przedstawione do odprawy w polskim urzędzie celnym lub będą eksportowane przez eksporterów upoważnionych do stosowania uproszczonej procedury celnej na podstawie pozwolenia wydanego przez polskie organa celne.

Polskie świadectwa fitosanitarne towarzyszące przesyłkom, przedstawione organom
celnym innym niż polskie, nie będą przez stronę rosyjską honorowane.
Wwóz na terytorium Federacji Rosyjskiej przesyłek z polskim świadectwem fitosanitarnym dozwolony jest przez punkty wyznaczone przez stronę rosyjską. Wykaz wyznaczonych rosyjskich punktów wwozu dostępny jest na stronie: www.piorin.gov.pl.
Eksporterzy zgłaszający przesyłkę do kontroli fitosanitarnej do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa obowiązani są do przedłożenia, wraz z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli, pozwolenia importowego, wydanego przez stronę rosyjską oraz urzędowego tłumaczenia tego dokumentu. Kontrola fitosanitarna prowadzona będzie w odniesieniu do towarów wymienionych w pozwoleniu importowym oraz na zasadach określonych w tym dokumencie.

Po wystawieniu świadectwa fitosanitarnego przesyłka będzie plombowana przez inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a następnie wraz ze świadectwem będzie przedstawiana polskim organom celnym. Organ celny po dokonaniu kontroli będzie na świadectwie potwierdzać pieczęcią, że przedstawiony dokument jest oryginalny oraz że zawartość przesyłki nie została zmieniona po kontroli fitosanitarnej. Następnie organy celne będą na przesyłkę nakładać własne zamknięcia celne. W przypadku przesyłek wywożonych przez eksporterów upoważnionych do stosowania uproszczonej procedury celnej czynności, te wykonywać będzie sam eksporter.
W przypadku pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub jego oddziałem (spis wojewódzkich inspektoratów i oddziałów dostępny jest na stronie: www.piorin.gov.pl).
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny