Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9325Strzeż się pożaru !!!

Ogłoszenie ogólne
2011-10-12

Podczas ogrzewania każdego z mieszkań pojawia się wiele zagrożeń mogących być przyczyną powstania pożaru. Związane jest to głównie z użytkowaniem instalacji jakie występują w większości naszych domów i lokali, a należą do nich instalacje gazowe, elektryczne i kominowe (spalinowe i wentylacyjne).

Spadek temperatur w okresie jesienno-zimowym powoduje zwiększenie zapotrzebowania na ciepło w mieszkaniach. W praktyce jest ono często uzupełniane poprzez użytkowanie różnego rodzaju podstawowych i dodatkowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe, gazowych lub elektrycznych. Dlatego należy pamiętać, iż przed przystąpieniem do ich eksploatacji trzeba sprawdzić, czy są one w pełni sprawne technicznie i nie stworzą zagrożenia pożarowego.

Podczas eksploatacji należy grzejniki elektryczne, piecyki oraz promienniki gazowe, które nie zawsze mają własną izolację termiczną bezwzględnie ustawiać na podłożu niepalnym, z dala od wszelkiego rodzaju materiałów palnych takich jak: dywany, firanki, meble itp., czy sam opał - zachowaj odległość minimum 50 cm.
W przypadku podłączenia tzw. słoneczek czyli grzejników elektrycznych może dojść do przeciążenia sieci elektrycznej, czego objawem jest uszkodzenie bezpieczników prądu elektrycznego. Nie naprawiaj ich wtedy sposobem gospodarczym i nie stosuj bezpieczników o większej mocy niż dopuszczalna, gdyż grozi to zwarciem instalacji elektrycznej i w efekcie może doprowadzić do pożaru. Instalacje elektryczne należy też okresowo kontrolować na oporność izolacji (co 5 lat) w celu stwierdzenia prawidłowego jej stanu.

Duże zagrożenie pożarowe sprawiają również nieszczelności przewodów dymowych i spalinowych. Pamiętaj o okresowym przeglądzie stanu technicznego przewodów spalinowych i wentylacyjnych (co najmniej raz w roku), jak i ich czyszczeniu z produktów spalania.
Promienniki gazowe tzw. piecyki na butlę propan - butan 11 kg do ogrzewania należy stosować tylko w pomieszczeniach posiadających dobrą wentylację, a także nie należy zbyt długo przebywać w tych pomieszczeniach ze względu na spadek zawartości tlenu w pomieszczeniu w wyniku jego spalania. W konsekwencji może to doprowadzić do zatrucia i utraty przytomności. Nigdy nie zakrywaj kratek wentylacyjnych!

Aby spalanie gazu mogło przebiegać właściwie (w pełni) należy zapewnić odpowiedni dopływ powietrza do jego spalania i umożliwić odprowadzenie spalin. Przewody kominowe należy poddawać przeglądom w zakresie sprawności i szczelności co najmniej raz w roku przez mistrza kominiarskiego oraz czyścić z produktów spalania kilka razy rocznie.
Ponadto ważnym elementem jest sprawna i właściwie działająca wentylacja. Zakrywanie i zaklejanie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach jest zabronione.

W mieszkaniach posiadających nowe, szczelne okna dopływ powietrza do spalania gazu jest wręcz niemożliwy i często powoduje odwrócenie ciągu kominowego w kanałach wentylacyjnych. Dlatego też należy pamiętać, aby w trakcie użytkowania urządzeń gazowych rozszczelnić część okien lub w inny sposób zapewnić dopływ powietrza do spalania gazu. Jeżeli ilość powietrza jest zbyt mała, następuje niezupełne spalenie gazu i powstaje trujący tlenek węgla tzw. "czad".

PAMIĘTAJ ! Tlenek węgla tzw. czad, "cichy zabójca" jako produkt niepełnego spalania jest bezbarwny, bezwonny przez co trudny do wykrycia i powoduje już nawet przy niewielkich stężeniach w powietrzu zawroty głowy, nudności i senność, a przy dłuższym kontakcie utratę przytomności i śmierć.

Gdy opuszczasz mieszkanie:
sprawdź czy zostały wyłączone wszystkie odbiorniki prądu i gazu, przed opuszczeniem domu na dłuższy czas odłącz zasilanie prądem elektrycznym oraz zakręć zawory wody i gazu, u sąsiadów pozostaw informację, gdzie będziesz przebywać.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny