Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2928Nieruchomość zabudowana na sprzedaż w miejscowości Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2008-03-19

AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Oddział Terenowy w Rzeszowie ogłasza publiczny nie ograniczony przetarg ustny (licytację) na sprzedaż, nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Nieruchomość zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Bodzechów, gmina Bodzechów jako działka li: 661/1 o pow. 0,4416 ha, w tym użytki rolne zabudowane (B/RH - 0,4416 ha)

Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Ostrowcu Świętokrzyskim Księga Wieczysta Nr KII0/00048593/1

W skład nieruchomości wchodzą: budynek mieszkalny wielorodzinny dwukondygnacyjny (8 lokali mieszkalnych) o powierzchni zabudowy 427,20 m2 nr inw. 165/1/53, budynek gospodarczy - parterowy - o powierzchni zabudowy 135,70 m2 nr inw. 181/16/75

Cena nieruchomości wynosi: 162 650 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), w tym za:
- grunt 38400,00 zł.
- budynki, budowle i urządzenia trwale związane z gruntem 124 250,00 zł. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 2 000 zł. Wadium na w/w nieruchomość wynosi 20000 zł (PLN).

Wg. Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzechów zatwierdzonego uchwałą li 44/2000 z dnia 27.12.2000r przedmiotowa działka znajduje się na obszarze zabudowy mieszkaniowej z koncentracją usług publicznych oznaczonych symbolem 1.3.

Nieruchomość można oglądać w dniu 02.04.2008r. od godz. 10:00 do 14:00 po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarstwem Administracyjno Handlowym w Kielcach, tel. 0-41 344 22 04.

Sprzedaż nieruchomości rolnej może nastąpić, jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha zgodnie z art. 28a w/w ustawy. Przy ustalaniu łącznej powierzchni użytków rolnych nabywcy uwzględnia się powierzchnię nieruchomości stanowiących przedmiot własności oraz będących przedmiotem współwłasności. Powierzchnię posiadanych użytków rolnych ustala się na podstawie oświadczenia, które kandydat na nabywcę zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2008 roku o godzinie ]]00 w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 13.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bodzechów oraz na stronie Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie www.anr.rz.pl


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny