Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp




www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9293



Zapytanie o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej

Ogłoszenie ogólne
2011-09-19

Gmina Bodzechów zwraca się z zapytaniem o przedstawienie ceny opracowania dokumentacji geodezyjnej: „Wznowienie granic fragmentu (ok. 330m na wysokości działek od nr 271 do nr 274) drogi oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 270 obręb 7- Gromadzice”

W/w zadanie obejmuje: stabilizacje (betonowymi słupkami) punktów granicznych wg zasad określonych w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, sporządzenie protokołu
Dokumentacja powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami i ustawami.

Pożądany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.12.2011r.

Umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podpisana z wybranym Wykonawcą, który przedstawi propozycje najniższej ceny. Gmina zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyny.

Oferty zawierające proponowaną cenę oraz numer uprawnień zawodowych, numery: PESEL, Regon, NIP, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Oferta na prace geodezyjne” do dnia 23.09.2011 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10 pok. 12 – sekretariat. Szczegółowe informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać pod tel. /041/ 265-38-38 lub w pok. nr 21.






Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl





Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny