Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9382Sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2011-09-19

WÓJT GMINY BODZECHÓW
z/s w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM UL. MIKOŁAJA REJA 10
tel. 041 265 38 38, fax. 041 265 54 40

na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 38 ust.2 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz §6 ust.4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm. ) w związku z wykonaniem Uchwały Nr XI/43/2007 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 21 września 2007 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w sołectwie Bodzechów i zarządzeniem Nr III/107/2011 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości,

ogłasza drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Bodzechów położonej w miejscowości Bodzechów, oznaczonej jako działka nr 875/14 o powierzchni 0,1778 ha objętej księgą wieczystą KW Nr KI1O/00037942/3 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w centralnej części sołectwa u zbiegu ulic Bagno i drogi wojewódzkiej nr 755 relacji Ostrowiec Św. – Lublin. Działka ma kształt nieregularny, dogodny dojazd- od drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ul. Bagno), uzbrojenie w sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Potencjalny inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media.

Jak wynika z mapy sytuacyjno-wysokościowej przez działkę nr 875/14, wzdłuż granicy południowej przebiega wodociąg i kolektor sanitarny, natomiast wzdłuż granicy północnej kabel energii elektrycznej i kabel telekomunikacyjny. Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do nieodpłatnego udostępnienia gruntu służbom eksploatacyjnym infrastruktury technicznej w przypadku przeprowadzania konserwacji, napraw, obsługi lub ewentualnej przebudowy. Poza tym nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń lub zobowiązań.
Teren, na którym zlokalizowana jest przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. W opracowanym „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzechów” teren, na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość opisany został jako „1.3.- obszary zabudowy mieszkaniowej z koncentracją usług publicznych”. Zgodnie z decyzją Wójta Gminy Bodzechów o warunkach zabudowy z dnia 21.02.2011r. nieruchomość przeznaczona jest pod budowę budynku handlowo-usługowego branży spożywczo-przemysłowej oraz publicznego zjazdu z drogi gminnej. Sprzedający dopuszcza inne zagospodarowanie nieruchomości pod warunkiem uzyskania stosownych decyzji.


Warunki przetargu:
1. Cena wywoławcza nieruchomości – netto 57 750,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt 00/100) .

2. Wadium ustalone na poziomie 10% ceny wywoławczej: 5 775,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć 00/100) należy wnieść w pieniądzu - przelewem na konto Urzędu Gminy Bodzechów B.S. w Ostrowcu Św. 57 8507 0004 2001 0047 6733 0003
3. Wadium w pieniądzu PLN należy uiścić do dnia 20.10.2011r. do godz. 12.00 (decyduje data dowodu zapłaty, ale środki muszą znajdować się fizycznie na wskazanym koncie w dniu otwarcia ofert)
4. Cena wywoławcza do przetargu jest ceną netto nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wg stawki 23%.
5. Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy Bodzechów z/s w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Mikołaja Reja 10, w terminie do dnia 20.10.2011r. do godz. 12.00.
6. Przy wyborze ofert Komisja Przetargowa kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) oferowana cena nabycia - 90%
2) termin i sposób zagospodarowania nieruchomości – 10%
7. Warunki zagospodarowania nieruchomości i określone w ofercie przetargowej uznane przez komisję przetargową jako najistotniejsze zostaną zawarte w protokole z przetargu i akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości.

Maksymalny termin zakończenia realizacji inwestycji – w ciągu 5 lat od daty sprzedaży nieruchomości. Termin ten obowiązuje także następców prawnych nabywcy nieruchomości (nabywcy wyłonionego w przetargu). Oferent, który wygra przetarg będzie zobowiązany do zabezpieczenia nabytej nieruchomości, w sposób terminie określonych w ofercie przetargowej poprzez zobowiązanie się do uiszczenie kar pieniężnych (umownych) na rzecz Gminy:
- w przypadku złożenia przez Nabywcę przed upływem okresu wskazanego w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji, oświadczenia o odstąpieniu od realizacji kara wynosi 20 000,00 zł,
- po bezskutecznym upływie każdego kolejnego roku po ustalonym terminie realizacji inwestycji, wskazanego w ofercie przetargowej, liczonego od dnia zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego kara wynosi 4000,00 zł, nie więcej łącznie niż 20 000,00 zł.

Dokumentem świadczącym o zakończeniu realizacji inwestycji będzie decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana przez Starostwo Powiatowe lub oświadczenie Nabywcy o przystąpieniu do użytkowania obiektu budowlanego ( po uprzednim zawiadomieniu Starostwa Powiatowego o zakończeniu budowy i jeśli ten organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji), jeśli w pozwoleniu na budowę nie został nałożony obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Oferta powinna zawierać:
1) Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, nr telefonu i faxu
2) w przypadku cudzoziemców wymagane jest przedłożenie zezwolenia na nabycie nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.)
3) datę sporządzenia oferty
4) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń
5) koncepcję zagospodarowania terenu – oferent winien przedłożyć w formie graficznej i opisowej, w której powinien wskazać m.in. rozmieszczenie przestrzenne budynku, rozwiązania obsługi komunikacyjnej terenu. W przypadku zamierzenia wykonania innego rodzaju zabudowy niż określona w wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy, należy określić rodzaj zabudowy i spełnienia pozostałych warunków wynikających ze specyfikacji
6) oferowaną cenę (cena musi być wyższa od ceny wywoławczej) i sposób jej zapłaty
7) pisemne wskazanie terminu zakończenia realizacji inwestycji
8) kopię dowodu wpłaty wadium
9) pisemne zobowiązanie się oferenta wobec Gminy Bodzechów do zabezpieczenia zagospodarowania nabytej nieruchomości, w sposób i w terminie określonych w ofercie przetargowej poprzez uiszczenie na rzecz Gminy Bodzechów, w terminie wskazanym w jej pisemny wezwaniu, następujących kar pieniężnych ( umownych):
– w kwocie 20 000,00 zł - w przypadku złożenia przez Nabywcę przed upływem okresu wskazanego w ofercie przetargowej na zrealizowanie inwestycji, oświadczenia o odstąpieniu od realizacji
- w kwocie 4000,00 zł po bezskutecznym upływie każdego kolejnego roku po ustalonym terminie realizacji inwestycji, wskazanym w ofercie przetargowej, liczonym od dnia zawarcia umowy nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego, nie więcej łącznie niż 20 000,00 zł.
oraz zobowiązanie się do poddania się rygorowi egzekucji na podstawie art. 777§1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego
10) zobowiązanie się oferenta do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego tj. Gminę Bodzechów
11) zobowiązanie się do udostępniania sieci gestorom
12) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń
Koszty przygotowania i złożenia oferty oraz koncepcji zagospodarowania terenu ponosi oferent, koszty opłat związanych z przeniesieniem prawa własności ponosi kupujący.

Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie się w dniu 25.10.2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10 w sali nr 11 o godz. 12.00.

Osoby zainteresowane przetargiem przed złożeniem oferty powinny zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przedmiotowego przetargu oraz dokumentami i informacjami dotyczącymi przedmiotu przetargu, które są do wglądu w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym Urzędu Gminy Bodzechów, pokój nr 21 w godz. 7.00 do 15.00, od dnia publikacji ogłoszenia.
Istnieje możliwość obejrzenia przedmiotu przetargu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym ze Sprzedającym, tel. 041 265 38 38 w.44.

W przypadku uchylenia się nabywcy wyłonionego w przetargu od zawarcia umowy notarialnej wadium nie podlega zwrotowi.

Oferentom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu przetargu – przelewem na wskazane konto.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert i odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

W/w ogłoszenie zamieszczone jest także na stronie internetowej www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl

Przetarg na zbycie w/w działki gruntu był przeprowadzony w dniu 05 lipca 2011r.


Wójt Gminy Bodzechów
Jerzy Murzyn

Ostrowiec Św., 19.09.2011r.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny