Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-01-2020r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory do Sejmu i Senatu

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
9331"Dobrze zaczynamy, sukces osiągamy"

Ogłoszenie ogólne
2011-09-12

Od września w trzech publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Bodzechów rusza projekt pn: „Dobrze zaczynamy sukces osiągamy-indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bodzechów”. Beneficjentami projektu jest 114 uczniów z klas I-III uczących się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Sarnówku. W ramach projektu organizowane będą dodatkowe zajęcia wyrównawcze i rozwijające zainteresowania dzieci m.in.: zajęcia z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, logopedyczne, grafomotoryczne, wyrównawcze z matematyki, matematyczno-przyrodnicze dla uczniów zdolnych, informatyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacyjne, z gimnastyki korekcyjnej.

Projekt realizowany jest przez Gminny Zespół Oświatowy w Bodzechowie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Celem projektu indywidualizacja nauczania w celu podniesienia jakości kształcenia, obejmującego wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, oraz zwiększenie poziomu kompetencji kluczowych uczniów. Dodatkowe zajęcia dla uczniów dla klas I-III przyczynią się do wyrównania zaległości, lepszego opanowania podstawy programowej oraz doprowadzi do lepszego przygotowania uczniów do kontynuowania nauki. Zostanie zmniejszona różnica w rozwoju umiejętności pomiędzy dziećmi z terenów wiejskich i miejskich. Zajęcia dla dzieci uzdolnionych dadzą możliwość rozwijania zainteresowań. Specjalistyczne zajęcia korekcyjne dla dzieci z problemami w nauce spowodują zmniejszenie różnic między nimi a klasą. Zajęcia z logopedii polepszą sytuację ucznia w zakresie wymowy, przełamywanie barier interpersonalnych i wpłyną na rozwój abstrakcyjnego myślenia, które jest niezbędne w dalszej nauce. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów napotykających na bariery ekonomiczne oraz bariery społeczne poprzez zapewnione warunki do prawidłowego rozwoju, korekty oraz rozwijania zainteresowań.

Dodatkowo dla szkół biorących udział w projekcie zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz meble.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny