Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 25-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
15715"Dobrze zaczynamy, sukces osi?gamy"

Ogoszenie oglne
2011-09-12

Od wrzenia w trzech publicznych szkoach podstawowych na terenie gminy Bodzechw rusza projekt pn: „Dobrze zaczynamy sukces osigamy-indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Bodzechw”. Beneficjentami projektu jest 114 uczniw z klas I-III uczcych si w Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzechowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Chmielowie oraz Zespou Szk Publicznych w Sarnwku. W ramach projektu organizowane bd dodatkowe zajcia wyrwnawcze i rozwijajce zainteresowania dzieci m.in.: zajcia z zakresu rwnoci szans kobiet i mczyzn, logopedyczne, grafomotoryczne, wyrwnawcze z matematyki, matematyczno-przyrodnicze dla uczniw zdolnych, informatyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacyjne, z gimnastyki korekcyjnej.

Projekt realizowany jest przez Gminny Zesp Owiatowy w Bodzechowie, wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007 – 2013.

Celem projektu indywidualizacja nauczania w celu podniesienia jakoci ksztacenia, obejmujcego wyrwnanie szans edukacyjnych uczniw, zmniejszenie dysproporcji w osigniciach edukacyjnych uczniw, oraz zwikszenie poziomu kompetencji kluczowych uczniw. Dodatkowe zajcia dla uczniw dla klas I-III przyczyni si do wyrwnania zalegoci, lepszego opanowania podstawy programowej oraz doprowadzi do lepszego przygotowania uczniw do kontynuowania nauki. Zostanie zmniejszona rnica w rozwoju umiejtnoci pomidzy dziemi z terenw wiejskich i miejskich. Zajcia dla dzieci uzdolnionych dadz moliwo rozwijania zainteresowa. Specjalistyczne zajcia korekcyjne dla dzieci z problemami w nauce spowoduj zmniejszenie rnic midzy nimi a klas. Zajcia z logopedii polepsz sytuacj ucznia w zakresie wymowy, przeamywanie barier interpersonalnych i wpyn na rozwj abstrakcyjnego mylenia, ktre jest niezbdne w dalszej nauce. Realizacja projektu przyczyni si do wyrwnywania szans edukacyjnych uczniw napotykajcych na bariery ekonomiczne oraz bariery spoeczne poprzez zapewnione warunki do prawidowego rozwoju, korekty oraz rozwijania zainteresowa.

Dodatkowo dla szk biorcych udzia w projekcie zakupione zostan pomoce dydaktyczne oraz meble.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny