Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2970Nieruchomość rolna, niezabudowana na sprzedaż w miejscowości Sudół

Ogłoszenie ogólne
2008-03-19

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnych Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży, pochodzącej po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Bodzechowie.

Przedmiotem sprzedaży będzie:
Nieruchomość rolna, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Sudół, gmina Bodzechów powiat ostrowiecki, woj. świętokrzyskie, jako działka nr 820/34 o powierzchni 9,3845 ha w tym:
grunty orne - 8,3245 ha (RVI-8,3245 ha)
użytki rolne zabudowane - 1,0600 ha (B/RVI - 1,0600 ha).

Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr 26020, dział III i IV nie zawierają wpisów.

Wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bodzechów przyjętym Uchwałą Rady Gminy nr 44/2000 z dnia 27.12.2000r. działka nr 820/34 położona we wsi Sudół znajduje się od strony drogi gminnej w pasie istniejącej zabudowy na obszarze zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, oznaczonych symbolem 1.1, w pozostałej części na obszarze zbiorowych usług turystycznych i wypoczynku, oznaczonym symbolem 2.2.

Cena nieruchomości wynosi: 200 260,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Bodzechów oraz na stronie Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie www.anr.rz.pl


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny