Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13012Otwarty konkurs ofert dotycz?cy projektw na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Bodzechw

Ogoszenie oglne
2011-09-05

Na podstawie 3 ust. 3 Uchway Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bodzechw z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia warunkw i trybu finansowania rozwoju sportu przez gmin Bodzechw

WJT GMINY BODZECHW
ogasza w dniu 05 wrzenia 2011 roku
OTWARTY KONKURS OFERT

dotyczcy projektw na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Bodzechw na rok 2011.

1
Przedmiot projektw i wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na dotacje
w ramach ogoszonego konkursu projektw
Niniejszy konkurs dotyczy projektw, ktrych realizacja w sposb bezporedni przyczyni si do poprawy warunkw uprawiania sportu oraz upowszechniania i krzewienia sportu na terenie Gminy Bodzechw, w rnych dyscyplinach sportowych, poprzez udzia klubw sportowych, w ktrych wystpuj zawodnicy z terenu Gminy Bodzechw w rozgrywkach i zawodach sportowych organizowanych przez polskie zwizki sportowe.
Na realizacj projektw w 2011 roku przeznacza si kwot – 26.000,00 z

2
Terminy realizacji projektw.
Dofinansowanie udzielane przez Gmin Bodzechw na podstawie niniejszego ogoszenia obejmuje projekty realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 grudnia 2011 r.

3
Warunki merytoryczne, jakie powinien spenia projekt i objte nim przedsiwzicie.
1. W konkursie projektw mog uczestniczy kluby sportowe nie nalece do sektora finansw publicznych i niedziaajce w celu osignicia zysku, prowadzce dziaalno sportow na terenie Gminy Bodzechw i uczestniczce we wspzawodnictwie sportowym prowadzonym w okrelonej dyscyplinie sportu przez polski zwizek sportowy lub podmiot dziaajcy z jego upowanienia.
2. Projekt moe by zrealizowany jeeli klub przystpi w terminie do konkursu projektw i zoy w terminie wniosek speniajcy wymogi okrelone w niniejszym ogoszeniu.
3. Klub zapewnia niezbdne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.
4. Zakres realizacji projektu, szczegowe warunki wydatkowania rodkw z dotacji i jej rozliczenia, zostan okrelone w umowie zawartej pomidzy Gmin Bodzechw a klubem.
5. Zgoszony projekt powinien mie istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunkw sprzyjajcych uprawianiu sportu na terenie Gminy Bodzechw oraz upowszechnianiu i krzewieniu sportu na terenie Gminy Bodzechw.
6. Zgoszony projekt powinien by moliwy do realizacji przez klub.
7. Projekt powinien w istotny sposb oddziaywa na sfer organizacyjn sportu lub wspzawodnictwo sportowe i ich rozwj na wysokim poziomie.

4
Warunki finansowe, jakie powinien uwzgldnia projekt i objte nim przedsiwzicie
1. Przedmiotem dotacji, stanowicej do 90% ogu kosztw zgoszonego projektu moe by wsparcie klubu sportowego w zakresie projektu obejmujcego pokrycie wydatkw zwizanych z:
1) przygotowaniem klubu do udziau we wspzawodnictwie w okrelonej dyscyplinie sportu,
2) udziau klubu w rozgrywkach, zawodach w okrelonej dyscyplinie sportu,
3) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektw i urzdze sportowych sucych uprawianiu sportu
4) zakup sprztu sportowego oraz strojw dla zawodnikw lub ulepszenie posiadanego sprztu sportowego,
5) organizowania imprez sportowych na terenie gminy Bodzechw.

2. Z dotacji nie mog by finansowane lub dofinansowane wydatki z tytuu:
1) wypaty wynagrodze dla zawodnikw,
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zobowiza klubu sportowego z zacignitej poyczki, kredytu lub wykupu papierw wartociowych, oraz kosztw obsugi zaduenia,
4) koszty ktre wnioskodawca ponis na realizacj przedsiwzicia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji
3. Wymagany jest co najmniej 10% wkad wasny klubu sportowego, rozumiany jako potwierdzony dokumentami finansowo – ksigowymi wkad finansowy pochodzcy z innego ni budet Gminy Bodzechw rda dofinansowania.
4. W przypadku wasnego wkadu finansowego pochodzcego z innego ni rodki klubu sportowego rda dofinansowania, naley fakt ten wykaza dokumentem potwierdzajcym wysoko zabezpieczonej kwoty dofinansowania z imiennym oznaczeniem nazwy projektu (np. umowa, dokument potwierdzajcy wysoko rodkw przeznaczonych na realizacj projektu wystawiony przez podmiot wspuczestniczcy w finansowaniu projektu lub owiadczenie klubu sportowego o zoeniu wniosku do innego podmiotu celem zabezpieczenia wkadu wasnego z innego rda ni budet Gminy Bodzechw);
5. Finansowy wkad wasny klubu sportowego winien zosta udokumentowany na rachunku klubu wskazanym do przekazania dotacji lub zaewidencjonowany w rejestrach kasowych. W przypadku otrzymywania rodkw, o ktrych mowa w ust. 4, podstaw udokumentowania jest umowa.
6. W roku budetowym klub sportowy w trybie niniejszego ogoszenia o konkursie moe otrzyma z budetu Gminy Bodzechw dotacje na wicej ni jeden projekt pod warunkiem, e kady z projektw objty jest oddzielnym wnioskiem, umow i dotacj.
7. Jeden projekt nie moe by jednoczenie dofinansowany dotacj udzielan na warunkach i w trybie niniejszego konkursu oraz dotacj udzielan z budetu Gminy Bodzechw na zasadach i w trybie przepisw ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

5
Terminy skadania wnioskw o udzielenie dotacji oraz dokumenty,
ktre naley doczy do wniosku.
1. Termin skadania wnioskw o udzielenie dotacji wspierajcej dany projekt, zwanych dalej wnioskiem, upywa 12 wrzenia 2011 r.
2. Wnioski w zaklejonych kopertach z dopiskiem “Konkurs projektw wspierajcych rozwj sportu na terenie Gminy Bodzechw na rok 2011” naley przesa na adres: Urzd Gminy Bodzechw, ul. M. Reja 10, 27-400 Bodzechw lub zoy osobicie w sekretariacie Urzdu Gminy Bodzechw (w godzinach pracy Urzdu tj. poniedziaek. - pitek od 7.00 do 15.00). W kopercie moe znajdowa si wycznie jeden wniosek. O zachowaniu terminu decyduje data wpywu wniosku do Urzdu.
3. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu naley zoy na formularzu, stanowicym zacznik nr 1 do Uchway Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bodzechw z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia warunkw i trybu finansowania rozwoju sportu przez gmin Bodzechw
4. Do wniosku naley doczy:

- statut klubu lub inny dokument okrelajcy przedmiot dziaalnoci klubu sportowego,
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wycig z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzajce status prawny klubu sportowego i umocowanie osb go reprezentujcych,
- informacj o osignitych wynikach sportowych w roku 2010 na rnych szczeblach klas rozgrywkowych,
- list szkolonych zawodnikw z podaniem danych osobowych zawodnikw (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania),
- deklaracj o zamiarze odpatnego lub nieodpatnego wykonania projektu, uwzgldniajc planowan wysoko pobieranych wpat od uczestnikw projektu,
- kwalifikacje osb, przy udziale ktrych klub zamierza realizowa projekt (kadra szkoleniowa).
5. Wszystkie oryginay dokumentw zaczone do wniosku lub skadane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zosta podpisane przez osoby upowanione do reprezentowania klubu. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentw powinny zosta powiadczone „za zgodno z oryginaem” przez osoby upowanione do reprezentowania klubu.
6. Formularz wniosku dostpny jest do pobrania na stronie: www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl lub w Urzdzie Gminy Bodzechw, pok. 9,
7. Zoenie wniosku nie jest rwnoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokoci.

6
Terminy, tryb i kryteria stosowane przy wyborze projektw oraz tryb i forma wypaty dotacji
1. Otwarcie zoonych wnioskw nastpi w terminie 3 dni, liczc od dnia nastpujcego po upywie terminu przyjmowania wnioskw.
2. Zoone wnioski bd opiniowane pod wzgldem formalnym i merytorycznym przez Komisj Konkursow powoan Zarzdzeniem Wjta Gminy Bodzechw.
3. Odrzuceniu podlegaj wnioski:
a) zoone po terminie,
b) zoone na innych drukach ni okrelone w 5 ust. 3 ogoszenia,
c) podpisane przez osoby nieupowanione do reprezentowania klubu sportowego,
d) zawierajce braki formalne,
e) dotyczce projektu, ktry nie jest objty celami statutowymi klubu skadajcego wniosek,
f) zoone przez podmiot nieuprawniony.
4. Kryteria formalne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wnioskw:
a) wniosek zoony przez podmiot uprawniony,
b) wniosek zoony na obowizujcym formularzu wniosku, podpisany przez osoby upowanione,
c) prawidowo i kompletnie wypeniony formularz wzoru wniosku,
d) cele statutowe zgodne z ogoszeniem o konkursie,
e) doczony aktualny odpis potwierdzajcy wpis do waciwej ewidencji lub rejestru wraz z umocowaniem osb go reprezentujcych,
f) doczony statut klubu,
g) doczona informacja o osignitych wynikach sportowych w roku 2010 na rnych szczeblach klas rozgrywkowych,
h) doczona lista szkolonych zawodnikw z podaniem danych osobowych zawodnikw (tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania),
i) doczona deklaracja o zamiarze odpatnego lub nieodpatnego wykonania projektu, uwzgldniajca planowan wysoko pobieranych wpat od uczestnikw projektu,
j) doczone kwalifikacje osb, przy udziale ktrych klub zamierza realizowa projekt.
5. Kryteria merytoryczne stosowane przy rozpatrywaniu i opiniowaniu wnioskw:
a) wpyw projektu na popraw warunkw uprawiania sportu na terenie gminy;
b) przedstawion kalkulacje kosztw;
c) moliwo realizacji zadania przez podmiot;
d) dotychczasow wspprac podmiotu z Gmin;
e) wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na zadania realizowane w danym konkursie.
6. Wjt Gminy Bodzechw moe uzaleni rozpatrzenie wniosku od zoenia w okrelonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentw, a w przypadku stwierdzonych uchybie formalno-prawnych lub innych wad wniosku, wyznacza termin i wzywa wnioskodawc do ich usunicia lub uzupenienia wniosku.
7. Wniosek, ktrego wad nie usunito lub ktry nie zosta uzupeniony pozostawia si bez rozpatrzenia.
8. Po zaopiniowaniu przez Komisj projekty zostan przedstawione do akceptacji Wjta Gminy Bodzechw, ktry ostatecznie dokona wyonienia projektw otrzymujcych wsparcie finansowe z jednoczesnym okreleniem kwoty dotacji na kady wybrany projekt.
9. Warunkiem, przyznania dotacji na realizacj przedsiwzicia jest zaplanowanie wydatku w budecie gminy na 2011r.
10. Niniejszy konkurs bdzie stanowi podstaw do zawarcia umowy dotacji na wsparcie rozwoju sportu, wg nastpujcych zasad:
a) dotacja bdzie przekazana po zawarciu umowy, w wysokoci okrelonej ostatecznie w umowie.
b) szczegowe zasady przekazywania dotacji (w caoci lub w transzach) okrelone zostan w zawartej umowie. Z dotacji nie bd pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy.
c) w przypadku przyznania dotacji w wysokoci innej ni wnioskowana, klub sportowy ma obowizek dostosowa kosztorys i harmonogram realizacji projektu do kwoty faktycznie przyznanej.

7
Ogoszenie wynikw i postanowienia kocowe
1. Wyniki konkursu zostan podane do publicznej wiadomoci poprzez zamieszczenie na stronie internetowej tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzdu Gminy Bodzechw www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl oraz na stronie internetowej Gminy: www.ugb.pl
2. O podjtej decyzji skadajcy projekty zostan powiadomieni na pimie.
3. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia Wjt Gminy Bodzechw zawiera umow dotacji na wsparcie realizacji projektu. Integralnym elementem umowy jest wniosek, a w przypadku przyznania dotacji innej ni wnioskowana – ostateczny projekt przedsiwzicia.
4. Wjt Gminy Bodzechw zastrzega sobie prawo uniewanienia konkursu lub odstpienia od zawarcia umowy.

WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu sportowego
---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny