Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
3013Przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w miejscowości Magonie

Ogłoszenie o inwestycji
2008-03-14

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, o powierzchni 0,0870 ha położonej w miejscowości Magonie, oznaczonej jako działka Nr 360 ( KW 30965), przeznaczonej pod zabudowę budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczo - garażowym wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe

Opis nieruchomości:
Nieruchomość o kształcie regularnym. Teren płaski, uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową. Dostęp bezpośrednio do drogi publicznej, powiatowej o nawierzchni asfaltowej.

Potencjalny inwestor we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania warunków technicznych od gestorów sieci na włączenie planowanej inwestycji do istniejącej infrastruktury technicznej, po przedstawieniu zapotrzebowania na poszczególne media.
Jak wynika z mapy sytuacyjno-wysokościowej przez działkę Nr 360, wzdłuż granicy północnej przebiega wodociąg i napowietrzna linia energii elektrycznej.

Nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania gruntu służbom eksploatacyjnym istniejącej infrastruktury technicznej, w przypadku przeprowadzania konserwacji, napraw, obsługi lub ewentualnej przebudowy. Poza tym nieruchomość nie jest przedmiotem innych obciążeń lub zobowiązań.
Zgodnie z wydaną przez Wójta Gminy Bodzechów dnia 27 września 2004 roku decyzją o warunkach zabudowy Znak: TI-7331/77/2004 nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczo garażowym wraz ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe.

Wyżej wymieniona decyzja obejmuje również budowę zjazdu z drogi powiatowej.

Więcej informacji zawierają warunki przetargu.


Więcej informacji w pliku do pobrania ---tutaj---.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny