Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 19-11-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
1014Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom - Miłków

Ogłoszenie ogólne
2011-08-08

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami)

WÓJT GMINY BODZECHÓW
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT

na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami)

I. Rodzaj zadania:
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Miłków

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
- 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

III. Zasady przyznawania dotacji:
1. Dotacja zostanie przyznana tej Organizacji, której oferta zostanie wybrana, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Umowa o dotację zostanie zawarta w terminie 21 dni od daty wyboru oferty. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Organizacji /w szczególności na skutek niedostarczenia przez Organizację wymaganych dokumentów/ umowa o dotację zostanie zawarta w terminie późniejszym, Wójt Gminy Bodzechów może przyznać dotację w wysokości niższej niż wskazana w ofercie – proporcjonalnej do czasokresu faktycznego wykonywania zleconego zadania.
3. Wójt może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dokonać wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania. W takim przypadku środki przeznaczone przez Gminę Bodzechów na realizację tego zadania zostaną stosownie podzielone pomiędzy dwie lub więcej Organizacji.
4. Wójt Gminy Bodzechów może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, odstąpić od realizacji zadań publicznych określonych w niniejszym ogłoszeniu, informując o powyższym Organizacje, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym oraz pozostałych uczestników konkursu.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
TERMIN:
- od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2011 r.
WARUNKI:
- zadanie ma obejmować mieszkańców gminy Bodzechów
Realizacja zadania obejmuje następujące priorytetowe przedsięwzięcia:
Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań, zgodnie z następującymi standardami:
1) Organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, prowadzenie zajęć informatycznych, rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej, pomoc w nauce i kryzysach szkolnych, prowadzenie zajęć z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
2) Czas prowadzenia zajęć – minimum 15 godzin miesięcznie.
3) Niezbędna dokumentacja prowadzenia zajęć obejmować będzie:
- dziennik zajęć zawierający plan pracy wraz z wykazem osób prowadzących zajęcia, listą podopiecznych wraz z danymi personalnymi, wpisami dotyczącymi tematyki realizowanych zajęć, listą obecności na zajęciach
- kserokopię uprawnień osób zatrudnionych do prowadzenia zajęć.


V. Termin składania ofert:
1. Oferty na realizację zadania składa się do dnia 30 sierpnia 2011 r. do godziny 15:00.
2. Oferty należy składać w kopercie zapieczętowanej i oznaczonej napisem „Konkurs na realizację zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z elementami profilaktyki oraz rozwijanie ich zainteresowań w miejscowości Miłków” osobiście – w Sekretariacie Urzędu Gminy w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. albo drogą pocztową (przesyłką kurierską lub listem poleconym) na w/w adres Urzędu.
3. Oferty realizacji zadania publicznego składa się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
4. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
- odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji (w wypadku jego braku należy dołączyć oświadczenie o przedłożeniu takowego przed podpisaniem umowy)
- sprawozdanie z działalności za ostatni rok
- statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działania
- kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem
Wnioski złożone w inny niż opisany sposób lub po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
TERMIN:
1. Weryfikacja formalna ofert przez powołaną zarządzeniem przez Wójta komisję konkursową nastąpi w dniu 31 sierpnia 2011 roku o godzinie 11.30 w Urzędzie Gminy Bodzechów, pok. Nr 11.
2. Informacja o wyborze ofert zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Gminy Bodzechów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów.
KRYTERIA:
Przy dokonywaniu wyboru oferty brane będą pod uwagę :
1) możliwość powszechnego udziału dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy Bodzechów oraz wartość wychowawcza zajęć,
2) możliwości organizacyjne i kadrowe podmiotu składającego ofertę, w tym kompetencje, kwalifikacje i doświadczenia osób zaangażowanych do wykonania zadania,
3) kalkulacja kosztów realizacji zadania pod względem celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania.

Nie będą brane pod uwagę oferty:
1) niekompletne lub sporządzone w inny sposób niż określony w ogłoszeniu otwartego konkursu,
2) dotyczące innego zadania niż określonego w ogłoszeniu otwartego konkursu

VII. Zrealizowane przez Gminę Bodzechów w bieżącym roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nim koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zmianami)

Rok 2011 – pierwsze zadanie tego typu
Rok 2010 – zadanie tego samego rodzaju nie było realizowane

Z upoważnienia
Wójta Gminy Bodzechów

Z-ca Wójta Roman Kaczmarski


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny