Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 06-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2882Wybór najkorzystniejszej oferty na dostawę koparko – ładowarki

Ogłoszenie ogólne
2008-03-07

GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BODZECHOWIE z/s w Szewnie
27 – 400 Ostrowiec Św.
Szewna ul. Armii Ludowej 3
Tel: (0-41) 265-24-20 Fax: (0-41) 265-22-45 e-mail: gzgk@poczta.fm
Szewna 6.03.2008 r.
GZGK- 5/03/2008


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
na dostawę koparko – ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem
dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie
z/s w Szewnie


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta Nr 1 złożona przez
INTERHANDLER Sp. z o.o. 87 – 100 Toruń, ul. Wapienna 6


Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta Nr 1 jest ofertą, w której wykonawca zaproponował wykonanie zamówienia za cenę ofertową 269 986,00 zł brutto. Była to jedyna oferta.
Wykonawca, który złożył ofertę Nr 1 spełnia warunki udziału w postępowaniu, na co załączył do oferty wymagane dokumenty i oświadczenia. Tym samym oferta nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oferta po dodatkowym złożeniu wyjaśnień została sporządzona należycie, zgodnie z wymogami SIWZ i przepisami prawa i nie podlega odrzuceniu. Powyższe uzasadnia wybór oferty.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny