STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8818Priorytetowym wyzwaniem wsp?czesnej Europy sta?o si? u?atwienie mobilno?ci zawodowej

Ogoszenie oglne
2008-02-26

Od kilku lat zauwaamy w Polsce zwikszajc si liczb osb wyjedajcych za granic w celu podejmowania pracy. Mobilno midzynarodowa -przemieszczanie si zasobw ludzkich wpywa na dziaanie rynku pracy zarwno w kraju przyjmujcym, jak i wysyajcym pracownikw.

Priorytetowym wyzwaniem wspczesnej Europy stao si zatem uatwienie mobilnoci zawodowej.

Publiczne suby zatrudnienia, realizujce zadania ustawowe w zakresie prawa swobodnego przepywu pracownikw midzy pastwami, uczestnicz w midzynarodowym systemie wymiany informacji nt. warunkw ycia i pracy zwanego EURES (Europejskich Sub Zatrudnienia).

Polska jako czonek UE realizuje usugi EURES polegajce na:
- wymianie pomidzy partnerami sieci EURES (pracodawcy, stowarzyszenia jednostki samorzdowe) informacji na temat wolnych miejsc pracy oraz warunkw ycia i pracy.
- informowaniu o sytuacji na rynkach pracy w Unii Europejskiej, udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukujcym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w pozyskaniu pracownikw o okrelonych kwalifikacjach zawodowych;

Europejskie Suby Zatrudnienia EURES dziaaj w oparciu o:
- sie ludzk posiadajc wasn struktur organizacyjn na poziomie europejskim i krajw czonkowskich EURES.
- sie informatyczn; istot EURES jest zarzdzany na poziomie europejskim Europejski Portal Mobilnoci Zawodowej - najwaniejszy portal UE dotyczcy mobilnoci na rynku pracy, oferujcy dostp do informacji zawodowej oraz ofert pracy w krajach Unii; adres strony: www.eures.europa.eu

Kluczow rol w wiadczeniu usug Europejskich Sub Zatrudnienia stanowi doradcy EURES odpowiedzialni za doradztwo nt. warunkw ycia i pracy w UE oraz rekrutacje midzynarodowe (dane teleadresowe doradcw EURES znajduj si na stronie www.eures.praca.gov.pl)

W wojewdztwie witokrzyskim usugi EURES wiadcz: Wojewdzki Urzd Pracy oraz Powiatowe Urzdy Pracy.
W urzdach tych zatrudnieni s doradcy i asystenci EURES, ktrzy prowadz poradnictwo i porednictwo pracy w ramach Europejskich Sub Zatrudnienia. Osoby zainteresowane szczegowymi informacjami o miejscach pracy, warunkach ycia w danym kraju UE, mog:

1. skontaktowa si z doradcami w Wojewdzkim Urzdzie Pracy;

2. skontaktowa si z asystentami EURES w powiatowych urzdach pracy;

3. samodzielnie uzyska informacje dot. tematyki europejskiej na stronach internetowych: www.wup.kielce.pl/eures ; www.eures.praca.gov.pl; www.eures.europa.eu

Osoby zainteresowane wyej wymienion tematyk zapraszamy do Wojewdzkiego Urzdu Pracy w Kielcach ul. Witosa 86; tel. 041 36 - 41 - 611, od poniedziaku do pitku w godz. od 7.30 -15.30.

W zwizku z realizacj dziaa w ramach grantu Europejskich Sub Zatrudnienia EURES w woj. witokrzyskim na lata 2007-2008 Wojewdzki Urzd Pracy przesya materiay promocyjne nt. sieci EURES zapraszajc jednoczenie do wsppracy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny