Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 09-04-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
7310Priorytetowym wyzwaniem współczesnej Europy stało się ułatwienie mobilności zawodowej

Ogłoszenie ogólne
2008-02-26

Od kilku lat zauważamy w Polsce zwiększającą się liczbę osób wyjeżdżających za granicę w celu podejmowania pracy. Mobilność międzynarodowa -przemieszczanie się zasobów ludzkich wpływa na działanie rynku pracy zarówno w kraju przyjmującym, jak i wysyłającym pracowników.

Priorytetowym wyzwaniem współczesnej Europy stało się zatem ułatwienie mobilności zawodowej.

Publiczne służby zatrudnienia, realizujące zadania ustawowe w zakresie prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, uczestniczą w międzynarodowym systemie wymiany informacji nt. warunków życia i pracy zwanego EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia).

Polska jako członek UE realizuje usługi EURES polegające na:
- wymianie pomiędzy partnerami sieci EURES (pracodawcy, stowarzyszenia jednostki samorządowe) informacji na temat wolnych miejsc pracy oraz warunków życia i pracy.
- informowaniu o sytuacji na rynkach pracy w Unii Europejskiej, udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w pozyskaniu pracowników o określonych kwalifikacjach zawodowych;

Europejskie Służby Zatrudnienia EURES działają w oparciu o:
- sieć ludzką posiadającą własną strukturę organizacyjną na poziomie europejskim i krajów członkowskich EURES.
- sieć informatyczną; istotą EURES jest zarządzany na poziomie europejskim Europejski Portal Mobilności Zawodowej - najważniejszy portal UE dotyczący mobilności na rynku pracy, oferujący dostęp do informacji zawodowej oraz ofert pracy w krajach Unii; adres strony: www.eures.europa.eu

Kluczową rolę w świadczeniu usług Europejskich Służb Zatrudnienia stanowią doradcy EURES odpowiedzialni za doradztwo nt. warunków życia i pracy w UE oraz rekrutacje międzynarodowe (dane teleadresowe doradców EURES znajdują się na stronie www.eures.praca.gov.pl)

W województwie świętokrzyskim usługi EURES świadczą: Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy.
W urzędach tych zatrudnieni są doradcy i asystenci EURES, którzy prowadzą poradnictwo i pośrednictwo pracy w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia. Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o miejscach pracy, warunkach życia w danym kraju UE, mogą:

1. skontaktować się z doradcami w Wojewódzkim Urzędzie Pracy;

2. skontaktować się z asystentami EURES w powiatowych urzędach pracy;

3. samodzielnie uzyskać informacje dot. tematyki europejskiej na stronach internetowych: www.wup.kielce.pl/eures ; www.eures.praca.gov.pl; www.eures.europa.eu

Osoby zainteresowane wyżej wymienioną tematyką zapraszamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach ul. Witosa 86; tel. 041 36 - 41 - 611, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 -15.30.

W związku z realizacją działań w ramach grantu Europejskich Służb Zatrudnienia EURES w woj. świętokrzyskim na lata 2007-2008 Wojewódzki Urząd Pracy przesyła materiały promocyjne nt. sieci EURES zapraszając jednocześnie do współpracy.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny