STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47072Bezpieczna droga do szko?y w Bodzechowie

Ogoszenie oglne
2010-12-23

Zapewnienie bezpieczestwa dzieciom to podstawowe zadanie dorosych. Edukacj komunikacyjn wprowadza si od najmodszych lat, aby staa si nieodcznym elementem ycia modego uczestnika ruchu drogowego. Wychodzc naprzeciw tym celom Publiczna Szkoa Podstawowa im. W. Stefaskiego w Bodzechowie bierze udzia w wojewdzkim projekcie profilaktyczno-prewencyjnym „Raz, dwa, trzy – bd bezpieczny i Ty”. Adresatami s uczniowie klas I-III, ich rodzice i nauczyciele. Wsplnie z policj doroli bardziej ni dotychczas dziaaj w kierunku wyrobienia u najmodszych nawykw i umiejtnoci bezpiecznych zachowa. Wane stao si rwnie zwrcenie uwagi uczniw na czas wolny spdzany poza domem lub szko oraz uwraliwienie ich na moliwo pojawienia si zagroe podczas niebezpiecznej zabawy, Jednym z elementw realizacji projektu w bodzechowskiej placwce jest dziaanie ku polepszeniu zachowania si najmodszych na drodze i w jej pobliu. Dzieci na zajciach omawiay prawidowe przejcie przez jezdni, rysoway znaki drogowe, ktre mijaj idc na lekcje i robiy makiety skrzyowa. Na wycieczkach i spacerach wiczyy bezporednio omwione wczeniej zachowania.

Na koniec uczestniczyli w szkolnym konkursie plastycznym „Moja bezpieczna droga do szkoy”. Komisja w skadzie: mgr Wioletta Winiewska- nauczyciel plastyki, mgr Edyta Batg – opiekun Samorzdu Uczniowskiego, mgr Dorota Cheba – pedagog szkolny oraz mgr Anna Wieczorek – szkolny koordynator projektu, ocenia 72 zgoszone prace i przyznaa nagrody i wyrnienia. Laureatami zostali – Natalia Michalska i Kamil Kaczmarski z kl. Ia, Jakub i Micha Rycbel oraz ukasz Zygmunt z kl. Ib, Wiktoria Borowska i Aleksandra Zwierzyk z kl. IIa, Kamila Konecka, Wiktoria Sochacka i Kornelia Szewczyk z kl. IIb, Joanna Wesoowska z kl. IIIa i Marcin Bajor z kl. IIIb.

Uroczysty apel, podczas ktrego wrczone byy nagrody zgromadzi uczniw klas nauczania zintegrowanego z wychowawcami. Wzia w nim udzia p. sierant Barbara Majewska, z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu w. Po krtkiej pogadance, wraz z dyrektorem szkoy, mgr Jerzym Grzdzielem, wrczya dyplomy laureatom konkursu. Zgromadzeni obejrzeli wystawione prace konkursowe. Na zakoczenie spotkania uczniowie otrzymali komplety odblaskw. Przygotowano je rwnie dla klasy „0”, gdzie tego dnia take zawitaa pani policjantka. Mamy nadziej, e te i dalsze dziaania projektu „Raz, dwa, trzy – bd bezpieczny i Ty” pomog w bezpiecznych powrotach naszych pociech po zajciach szkolnych.
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny