STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8912Bezp?atna konferencja "AUSTRIACKIE TECHNOLOGIE OCHRONY ?RODOWISKA"

Ogoszenie oglne
2008-02-26

Zapraszamy bardzo serdecznie do udziau w konferencji AUSTRIACKIE TECHNOLOGIE OCHRONY RODOWISKA, ktra odbdzie si w dniu 18.3.2008 o godz. 9:00 w hotelu Qubus Prestige w Katowicach.

Podczas konferencji zaprezentowanych zostanie wiele ciekawych, innowacyjnych rozwiza z zakresu ochrony rodowiska. Celem konferencji jest prezentacja austriackich dowiadcze w tej dziedzinie oraz pogbienie wsppracy pomidzy Polsk i Austri. Konferencji towarzyszy bd bilateralne spotkania biznesowe z firmami austriackimi.

Austria zajmuje czoowe miejsce w Europie w dziedzinie technologii i urzdze ochrony rodowiska. Kraj ten charakteryzuje si du liczb przedsibiorstw dziaajcych w brany ochrony rodowiska, wysokim stopniem wykorzystania energii odnawialnych, wydajnym wykorzystaniem wody i energii, sprawnym zarzdzaniem odpadami i gospodark wodno-ciekow oraz ekologicznym rolnictwem.

Cieszybym si, gdybym mg powita Pastwa podczas konferencji oraz bilateralnych rozmw. W zalczeniu znajd Pastwo wykaz firm biorcych udzia w konferencji, program konferencji oraz formularz zgoszeniowy.

Zgoszenie udziau prosimy przesya na zaczonym formularzu do dnia 29.02.2007 na numer faksu: 012/429 49 01. W przypadku pyta prosimy o kontakt z Biurem Marketingowym Austriackiej Izby Gospodarczej (Tel: 012/4284900, E-mail: krakow@austriantrade.pl).

Udzia w konferencji jest bezpatny. Zapewniamy tumaczenie symultaniczne.

Z wyrazami szacunku

Dr Ernst Kopp
RADCA HANDLOWY AMBASADY AUSTRII


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny