STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17207Przetarg na dostaw? koparko-?adowarki

Ogoszenie oglne
2008-02-22

Gminny Zakad Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z siedzib w Szewnie, ul. Armii Ludowej 3, ogasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamwienia publicznego o wartoci poniej kwoty okrelonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, na:

dostaw koparko – adowarki wraz z dodatkowym osprztem
dla Gminnego Zakadu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie
z/s w Szewnie
ul. Armii Ludowej 3
27-400 Ostrowiec witokrzyski

Nie dopuszcza si skadania ofert wariantowych, czciowych, rwnowanych
Termin realizacji wymagany: 10.04.2008r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
- cena – 100%
Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia mona otrzyma w sekretariacie Gminnego Zakadu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie,
ul. Armii Ludowej 3.
Uprawnieni do kontaktw z oferentami:
Dbrowski Henryk tel: (0-41) 265-24-20.
Godziny udzielania informacji dotyczcych przetargu: pon – pt. 7 - 15

Przetarg odbdzie si dnia 5.03.2008r. o godz. 10:15 w siedzibie
Gminnego Zakadu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie w Szewnie, ul.Armii Ludowej 3.

Oferty naley skada do dnia 5.03.2008r. do godz. 10 – tej w Sekretariacie Gminnego Zakadu Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie z/s w Szewnie, ul. Armii Ludowej 3.

W przetargu mog wzi udzia oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz speniajcy warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy- Prawo zamwie publicznych i specyfikacji istotnych warunkw zamwienia.

Poniej znajduje si specyfikacja wraz z niezbdnymi zacznikami.

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia na dostaw koparko-adowarki wraz z dodatkowym osprztem do pobrania ---tutaj---

Owiadczenie o spenieniu warunkw do pobrania ---tutaj---

Formularz oferty do pobrania ---tutaj---

Wzr umowy ---tutaj---


Dodatkowe informacje mona uzyska w Gminnym Zakadzie Gospodarki Komunalnej w Bodzechowie
z/s w Szewnie
ul. Armii Ludowej 3
27-400 Ostrowiec witokrzyski


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny