STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60206Podziału gminy Bodzechów na okręgi wyborcze ustalenie ich granic i numerów

Ogoszenie wybory
2010-09-30

OBWIESZCZENIE
Wjta Gminy Bodzechw
z dnia 22 wrzenia 2010 roku

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw ( j.t.. Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pn. zm.) oraz uchway Nr IV/23/2002 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziau gminy Bodzechw na okrgi wyborcze ustalenie ich granic i numerw oraz liczby radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Bodzechowie (z pniejszymi zmianami) podaje si do publicznej wiadomoci informacj o okrgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w kadym okrgu wyborczym na terenie Gminy Bodzechw w wyborach do rad gmin wyznaczonych na dzie 21 listopada 2010 roku oraz o siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bodzechowie :

Numer okrgu wyborczego / Granice okrgu wyborczego / Liczba radnych wybieranych w okrgu
1 / Soectwo: Bodzechw / 2
2 / Soectwa: Przyborw, Wlka Bodzechowska / 1
3 / Soectwo: Mikw / 1
4 / Soectwo: Szewna / 2
5 / Soectwa: Broniszowice, Gromadzice, Kosowice, Mirkowice, Mychw Kolonia, Podszkodzie, Szwarszowice, Szyby / 3
6 / Soectwo: Chmielw / 1
7 / Soectwa: Godzielin, Romanw / 1
8 / Soectwa: Nowa Dbowa Wola, Stara Dbowa Wola, Sarnwek Duy, Sarnwek May / 1
9 / Soectwa: Denkwek, Jdrzejw / 1
10 / Soectwa: Jdrzejowice, Mychw, wirna / 1
11 / Soectwa: Magonie, Sud / 1

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Bodzechowie:
Urzd Gminy Bodzechw, ul. Mikoaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec w.
tel. 41 265-38-38, 41 265- 27-45

Wjt Gminy
/-/ Jerzy Murzyn


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny