STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60172Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ogoszenie ogólne
2010-09-14

Konsultacje spoeczne strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko dla Programu Budowy Drg Krajowych na lata 2010-2015.

Generalna Dyrekcja Drg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Drg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpocza tzw. strategiczn ocen oddziaywania na rodowisko skutkw jego realizacji. Jednym z elementw skadowych strategicznej oceny oddziaywania na rodowisko jest sporzdzenie prognozy oddziaywania na rodowisko, czyli dokumentu, w ktrym stosownie do stanu wspczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu rodowiska na obszarze objtym Programem Budowy Drg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz okrelenie oddziaywania przedsiwzicia na te rozpoznane elementy rodowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiza, ktre maj na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj przyrodnicz negatywnych oddziaywa wspomnianego programu.

Opracowana przez Generaln Dyrekcj Drg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaywania na rodowisko Programu Budowy Drg Krajowych na lata 2010 – 2015 dostpna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.gddkia.gov.pl oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziaach GDDKiA.

Majc na uwadze due, spoeczne zainteresowanie prognoz oddziaywania niniejszego programu na rodowisko oraz wymagania prawne wynikajce z ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227), GDDKiA rozpoczyna Konsultacje spoeczne. Zostan one przeprowadzone dwuetapowo.

Pierwszym etapem jest zapewnienie spoeczestwu moliwoci dostpu do sporzdzonych dokumentw w formie elektronicznej poprzez sie Internet oraz w wersji drukowanej we wszystkich oddziaach GDDKiA, jak rwnie zapewnienie moliwoci przesyania uwag. W tym celu zosta przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy. Uwagi mona skada rwnie pisemnie w Centrali oraz wszystkich Oddziaach GDDKiA.

W drugim etapie, w wybranych orodkach miejskich w Kraju odbd si jednodniowe spotkania w trakcie, ktrych spoeczestwo bdzie mogo zapozna si z opracowan dokumentacj dotyczca prognozy oddziaywania na rodowisko Programu Budowy Drg Krajowych na lata 2010 – 2015, a take zgasza uwagi lub pytania.

Harmonogram jednodniowych spotka w ramach konsultacji spoecznych przedstawia si nastpujco:

14.09.2010
Wrocaw Siedziba oddziau GDDKiA
ul. Powstacw lskich 186, 53-139 Wrocaw
sala konferencyjna - Woj. dolnolskie,
opolskie

Krakw Siedziba oddziau GDDKiA
ul. Mogilska 25, 31-542 Krakw,
sala konferencyjna - I pitro
Woj. lskie,maopolskie

15.09.2010
Pozna Urzd Wojewdzki,
Al. Niepodlegoci 16-18, Pozna
Sala Herbowa
Woj. wielkopolskie, lubuskie

Sandomierz Ratusz
ul. Rynek 1, Sandomierz
Sala Narad
Woj. witokrzyskie, podkarpackie

17.09.2010
Supsk Urzd Miasta,
Plac Zwycistwa 3, 76-200 Supsk
Woj. pomorskie, zachodniopomorskie

d Urzd Miasta odzi,
ul. Piotrkowska 104, 90-926 d
Dua Sala Obrad Rady Miejskiej
Woj. dzkie

21.09.2010
Toru Urzd Wojewdzki
- delegatura w Toruniu 87-100 Toru
Pl. Teatralny 2
Woj. kujawsko-pomorskie, warmisko-mazurskie

Biaa Podlaska Starostwo Powiatowe w Biaej Podlaskiej,
ul. Brzeska 41
Woj. podlaskie, lubelskie

23.09.2010
Warszawa Urzd Wojewdzki
pl. Bankowy 3/5, Warszawa
Woj. mazowieckie

od 9:00 – moliwo zadawania pyta autorom prognozy oddziaywania na rodowisko
16:30 – pocztek spotkania konsultacyjnego, prezentacja (17:00 w Warszawie)

Przy czym na spotkaniach, ktre odbywa si bd w ramach konsultacji spoecznych w ww. miastach, szczegowo poruszana bdzie problematyka oddziaywania Programu Budowy Drg Krajowych na lata 2010 – 2015 w odniesieniu do wyej przedstawionych obszarw. Szczegowy scenariusz spotka bdzie dostpny na stronie internetowej GDDKiA.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny