STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60166Zasady przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego 2010

Ogoszenie ogólne
2010-08-23

Szanowni Pastwo!
- Spis rolny 2010 zostanie przeprowadzony we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
- Powszechny Spis Rolny 2010 to pierwszy spis realizowany od czasu przystpienia Polski do Unii Europejskiej.
- Powszechny spis rolny to najwiksze oglnopolskie badanie statystyczne rolnictwa.
- PSR 2010 obejmie ponad 1,85 mln gospodarstw rolnych.
- Po raz pierwszy w spisie zostan zastosowane wycznie formularze elektroniczne
- Po raz pierwszy w spisie zostan wykorzystane informacje pochodzce ze rde administracyjnych

Spis umoliwi:
- zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie,
- opisanie sytuacji spoecznej i gospodarczej polskiego rolnictwa,
- opisanie zmian, jakie zaszy w polskim rolnictwie od ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r.,
- wykonanie zobowiza midzynarodowych (Komisja Europejska, ONZ).

Metody spisu
Od 1 wrzenia do 17 padziernika br. - samospis internetowy. Na stronach internetowych www.stat.gov.pl, oraz www.spis.gov.pl bdzie udostpniony elektroniczny formularz przeznaczony wycznie dla Pastwa i tylko Pastwo bd mogli uzyska do niego dostp (on-line).

Pamitajmy - od momentu pierwszego zalogowania do formularza dane mona wprowadza i uzupenia przez 14 dni. Przed rozpoczciem spisu elektroniczne formularze spisowe dla kadego gospodarstwa rolnego zostay ju czciowo wypenione dostpnymi danymi pochodzcymi ze rde administracyjnych. Brakujce dane naley uzupeni, a jeli pojawi si bdne informacje – skorygowa je. Szczegowa instrukcja wypeniania formularza dostpna bdzie na stronach internetowych www.stat.gov.pl oraz www.spis.gov.pl

Dla gospodarstw, ktre nie maj dostpu do Internetu istnieje moliwo samodzielnego spisania si metod off-line. Polega ona na wypenianiu "czystych" formularzy elektronicznych, ktre nie zawieraj adnych danych. Formularze mona pobra na nonikach elektronicznych w Gminnym Biurze Spisowym (Urzd Gminy) i Wojewdzkim Biurze Spisowym (Urzd Statystyczny).

Od 8 wrzenia do 31 padziernika br. ankieterzy statystyczni bd realizowa wywiady telefoniczne. Skontaktuj si z tymi uytkownikami gospodarstw rolnych, ktrzy nie spisali si przez Internet. Ankieterzy s pracownikami urzdw statystycznych i dzwonic do respondentw s zobowizani poda swoje dane identyfikacyjne. Tosamo ankieterw mona w kadej chwili sprawdzi w wojewdzkim urzdzie statystycznym.

Od 8 wrzenia do 31 padziernika br. uytkownicy gospodarstw rolnych, ktrzy wczeniej nie dokonali samospisu lub nie spisali si poprzez wywiad telefoniczny, zostan odwiedzeni przez rachmistrzw spisowych. Pamitajmy - rachmistrz spisowy musi nosi w widocznym miejscu identyfikator ze zdjciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczci urzdu statystycznego, piecztk imienn i podpisem dyrektora urzdu. Rachmistrz jest osob przeszkolon w zakresie przeprowadzania spisu i zoy na pimie przyrzeczenie bezwzgldnego przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Rachmistrz przeprowadzajc wywiad bdzie wprowadza informacje do przenonego urzdzenia elektronicznego - hand-held. Zebrane dane bd automatycznie kodowane i przesyane do serwera GUS.

Przypominamy. e podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje bd dotyczyy:
stanu na 30 czerwca 2010 r.
- prowadzenie dziaalnoci rolniczej,
- uytkowanie gruntw,
- powierzchnia zasieww,
- pogowie zwierzt gospodarskich,
- cigniki, maszyny i urzdzenia rolnicze;

12 miesicy poprzedzajcych dzie 30 czerwca br.
- struktura dochodw gospodarstwa domowego,
- prowadzenie dziaalnoci innej ni rolnicza
- bezporednio zwizanej z gospodarstwem rolnym,
- aktywno ekonomiczna,
- zuycie nawozw mineralnych, wapniowych.

Prosimy o zapamitanie lub zapisanie tych informacji o swoim gospodarstwie rolnym!
Zgodnie z ustaw o PSR 2010 r. uytkownicy gospodarstw rolnych s zobowizani do udzielania odpowiedzi:
- cisych
- wyczerpujcych
- zgodnych z prawd

Tajemnica statystyczna:
- wszystkie dane zbierane podczas spisu s poufne i podlegaj szczeglnej ochronie,
- wyniki spisu zostan opracowane w taki sposb, aby nie bya moliwa identyfikacja poszczeglnych osb i gospodarstw rolnych.

W sprawie pyta i wtpliwoci dotyczcych spisu mona kontaktowa si:
z najbliszym Gminnym (Urzd Gminy) lub Wojewdzkim Biurem Spisowym (Urzd Statystyczny),
- z Call Center, w ktrym bdzie specjalny nu¬mer telefonu,
- za porednictwem poczty elektronicznej spis@stat.gov.pl
- poprzez stron internetow www.stat.gov.pl z dziaem "Pytania do GUS":

Wicej informacji o PSR 2010 znale mona na stronach internetowych:
www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny