STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 03-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
47053„Mj w?asny biznes - II edycja”

Ogoszenie oglne
2010-08-06

W zwizku z realizacj przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwj projektu „Mj wasny biznes - II edycja”, przekazujemy informacj o wskazanym projekcie.

Projekt „Mj wasny biznes- II edycja” jest skierowany do Kobiet zamieszkaych na terenie wojewdztwa witokrzyskiego, zainteresowanych zaoeniem i prowadzeniem wasnej dziaalnoci gospodarczej.
Do udziau w projekcie zaproszone s w szczeglnoci:
- mieszkanki obszarw wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25 tys. mieszkacw
- kobiety niepracujce,
- kobiety do 25 i po 45 roku ycia.

Udzia w projekcie mona zgasza poprzez dostarczenie do Biura Projektu wypenionego formularza zgoszeniowego wraz z innymi dokumentami okrelonymi w Regulaminie Rekrutacji (wszystkie dokumenty dostpne s w Biurze Projektu lub na stronie internetowej projektu - www.biznes.sir.com.pl).

Zgoszenia do projektu przyjmowane bd od dnia 09.08.2010 r. Nabr zostanie zakoczony w momencie wpywu do biura projektu 90 kompletnych dokumentw rekrutacyjnych.

Projekt jest wspfinansowany z Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz budetu pastwa w ramach Dziaania 6.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki i realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewdzkim Urzdem Pracy w Kielcach. Projekt bdzie realizowany w okresie 01.08.2010¬31.12.2011 r.

Wszelkich informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie udziela:
Biuro Projektu „Mj wasny biznes - II edycja”
Stowarzyszenie Integracja i Rozwj
ul. niadeckich 30/5, 25-366 Kielce
tel.: (041) 3610492,
fax: (041) 36111 61,
e-mail: biznes@sir.com.pl.
www.biznes.sir.com.pl

Osoby do kontaktu: Monika Mietliska, Anna Myczak


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny