STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17238Apel Marsza?ka do osb prowadz?cych dzia?alno?? gospodarcz?

Ogoszenie oglne
2008-02-11

W zwizku z realizowaniem przez Marszaka zada wynikajcych z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usugach turystycznych przekazujemy informacj dotyczc przedsibiorcw ewidencjonujcych dziaalno gospodarcz w ramach organizowania imprez turystycznych jak rwnie wiadczenia usug hotelarskich.
Naley podkreli i, ustawa o usugach turystycznych jest cile powizana z ustaw o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, ktra reguluje podejmowanie i wykonywanie dziaalnoci gospodarczej. Zgodnie z ustaw o usugach turystycznych dziaalno gospodarcza w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz poredniczenie na zlecenie klientw w zawieraniu umw o wiadczenie usug turystycznych wymaga uzyskania wpisu w rejestrze organizatorw turystyki i porednikw turystycznych prowadzonych przez marszaka wojewdztwa. W wietle przepisw powoanej ustawy rwnie przedsibiorcy prowadzcy dziaalno hotelarsk w obiektach oznaczonych nazw rodzajow tj. hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy i schronisko modzieowe powinni uzyska od marszaka decyzje dla obiektu o zaszeregowaniu do danego rodzaju i kategorii.
Z dotychczasowych dowiadcze opartych gwnie na kontrolach wnioskujemy, i przedsibiorcy nie zawsze s wiadomi, e sam wpis do dziaalnoci gospodarczej, jeli chodzi o organizowanie imprez turystycznych lub wiadczenie usug hotelarskich z uywaniem zastrzeonych nazw rodzajowych, nie jest wystarczajcy w wietle obowizujcych przepisw. Przedsibiorcy, ktrzy nie dopenili ww formalnoci proszeni s o skontaktowanie si z Departamentem Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa witokrzyskiego w Kielcach- nr tel. (041) 341 – 69 - 52


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny