STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 07-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
17275I miejsce „Emeryka” z Bodzechowa

Ogoszenie kulturalne
2008-02-11

Decyzj Kuratorium Owiaty w Kielcach klub turystyczny „Emeryk” z Bodzechowa zaj I miejsce w wojewdztwie witokrzyskim w kategorii szk gimnazjalnych w V edycji konkursu na najlepszy szkolny klub krajoznawczo – turystyczny (rok szkolny 2006/2007). Organizatorami konkursu s: Zarzd Gwny PTTK w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kuratoria z poszczeglnych wojewdztw. W kategorii szk podstawowych Kuratorium Owiaty nagrodzio klub z Parszowa, natomiast w kategorii szk ponadgimnazjalnych – szkolny klub turystyczny dziaajcy przy Technicznym Zakadzie Naukowym w Skarysku Kamiennej.

Klub „Emeryk” dziaa od wrzenia 2006 r. przy Publicznym Gimnazjum w Bodzechowie. Od pocztku istnienia jego opiekunem jest Grzegorz Cidziel, a od wrzenia 2008 r. take Ewelina Pirkowska. W roku szkolnym 2006/2007 (ktry by pierwszym rokiem dziaalnoci klubu) osignlimy liczne sukcesy. Najwikszym byo uzyskanie dwch grantw unijnych na czn kwot ok. 16 tysicy z. W ramach projektu unijnego przez 10 miesicy wydawalimy gminn gazet pt. „Nad Kamienn”. Wydalimy dziewi numerw o cznym nakadzie 590 egzemplarzy, ktre cieszyy si duym spoecznym zainteresowaniem. Powody do satysfakcji mielimy w konkursach. Najwikszym sukcesem byo zajcie I miejsca na etapie centralnym oglnopolskiego konkursu PTTK „Moja Ojcowizna” za prac multimedialn (Pabianice, 13 maja 2007 r.) oraz I i III miejsce na etapie powiatowym i woje-wdzkim w/w konkursu. Podstawow form dziaalnoci klubu s wyjazdy turystyczne. Zorganizowalimy 5 wycieczek, ktre cznie trway 10 dni i w ktrych wzio udzia 226 uczniw. Najdusz wycieczk by wyjazd nad Morze Batyckie (5 dni), najoryginalniejsz – biwak w ruinach zamku w Ujedzie koo Opatowa. Powodem do duej satysfakcji byy prelekcje ze znanymi osobami: Elbiet Dzikowsk (ponad 200 uczniw z kilku szk powiatu ostrowieckiego – PG Bodzechw, LO Norwid, LO Chreptowicz, LO mielw) oraz z p. Jerzym Kapuciskim, znakomitym witokrzyskim regionalist.

Wiosn klub bdzie organizatorem wyjazdu na Wyyn Krakowsko – Czstochowsk oraz w Gry witokrzyskie.

Grzegorz Cidziel


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny