Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 26-03-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
50Ciekawsze lekcje w Szwarszowicach

Ogłoszenie ogólne
2010-05-25

Lekcje teatralne
Tradycyjnie wiosną każdego roku nauczyciele z PSP w Szwarszowicach organizują lekcje teatralne. W tym roku zorganizowali dla wszystkich uczniów z klas IV – VI wyjazd do teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach na przedstawienie teatralne Cyrograf.

Spektakl ten powstał z myślą o młodych mieszkańcach naszego województwa. Scenariusz został opracowany na podstawie legend świętokrzyskich i posłużył między innymi kształtowaniu regionalnej świadomości młodzieży. Uczniowie poznali historię i dziedzictwo kulturowe swojego regionu - Kielc, Nowej Słupi, Świętego Krzyża.

Po spektaklu dzieci uczestniczyły w lekcji o teatrze. Poznały historię teatru, zwiedziły kulisy, pracownie plastyczne i inne zakamarki nie widoczne dla publiczności. Próbowały również swoich sił na scenie prawdziwego teatru. Pracownicy teatru opowiadali o tym jak powstaje spektakl oraz kto jest odpowiedzialny i za co na różnych etapach pracy. Taka atrakcyjna forma zajęć szczególnie sprzyja rozwojowi kulturalnemu młodych ludzi. Nad całością czuwali nauczyciele Marzena Wilczyńska i Marzena Rdzanek.

Lekcje ekologiczne
Wiosna sprzyja również podsumowaniu szkolnych działań proekologicznych. Pod koniec kwietnia uczniowie, nauczyciele i rodzice uczestniczyli w szkolnym festynie z okazji Dnia Ziemi. Stanowił on podsumowanie zrealizowanego szkolnego projektu Działanie na rzecz ochrony środowiska. W czasie imprezy uczniowie prezentowali swoje wiersze o przyrodzie, scenki teatralne, humory z zeszytów uczniów. Były piosenki w wykonaniu chóru szkolnego. Na zakończenie odbył się pokaz mody ekologicznej.

W ramach wspomnianego projektu ekologicznego uczniowie wykonywali następujące działania:
- opracowywali albumy poświęcone swojej miejscowości,
- brali udział w akcjach Sprzątanie świata,
- wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem Moja ziemia mój świat,
- dokarmiali ptaki i zwierzęta
- uczestniczyli w zewnętrznych konkursach przyrodniczo - ekologicznych

Klasy starsze pod opieką pani Marzeny Rdzanek i pani Marzeny Wilczyńskiej układały wiersze, opowiadania i hasła reklamujące swoją miejscowość. Uczniowie wyszukiwali legendy oraz przedstawiali najciekawsze z nich na zajęciach. Znajdowali najpiękniejsze zakątki w okolicy, co zaprezentowali w formie albumu.

W realizacji projektu zaangażowani byli wszyscy wychowawcy klas. Inicjatorką i organizatorką całości była pani Marzena Rdzanek i Marzena Wilczyńska. Przy organizacji podsumowania współpracowały panie Iwona Stańczak i Anna Rybacka.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny