Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-09-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
2881Ciekawsze lekcje w Szwarszowicach

Ogłoszenie ogólne
2010-05-25

Lekcje teatralne
Tradycyjnie wiosną każdego roku nauczyciele z PSP w Szwarszowicach organizują lekcje teatralne. W tym roku zorganizowali dla wszystkich uczniów z klas IV – VI wyjazd do teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach na przedstawienie teatralne Cyrograf.

Spektakl ten powstał z myślą o młodych mieszkańcach naszego województwa. Scenariusz został opracowany na podstawie legend świętokrzyskich i posłużył między innymi kształtowaniu regionalnej świadomości młodzieży. Uczniowie poznali historię i dziedzictwo kulturowe swojego regionu - Kielc, Nowej Słupi, Świętego Krzyża.

Po spektaklu dzieci uczestniczyły w lekcji o teatrze. Poznały historię teatru, zwiedziły kulisy, pracownie plastyczne i inne zakamarki nie widoczne dla publiczności. Próbowały również swoich sił na scenie prawdziwego teatru. Pracownicy teatru opowiadali o tym jak powstaje spektakl oraz kto jest odpowiedzialny i za co na różnych etapach pracy. Taka atrakcyjna forma zajęć szczególnie sprzyja rozwojowi kulturalnemu młodych ludzi. Nad całością czuwali nauczyciele Marzena Wilczyńska i Marzena Rdzanek.

Lekcje ekologiczne
Wiosna sprzyja również podsumowaniu szkolnych działań proekologicznych. Pod koniec kwietnia uczniowie, nauczyciele i rodzice uczestniczyli w szkolnym festynie z okazji Dnia Ziemi. Stanowił on podsumowanie zrealizowanego szkolnego projektu Działanie na rzecz ochrony środowiska. W czasie imprezy uczniowie prezentowali swoje wiersze o przyrodzie, scenki teatralne, humory z zeszytów uczniów. Były piosenki w wykonaniu chóru szkolnego. Na zakończenie odbył się pokaz mody ekologicznej.

W ramach wspomnianego projektu ekologicznego uczniowie wykonywali następujące działania:
- opracowywali albumy poświęcone swojej miejscowości,
- brali udział w akcjach Sprzątanie świata,
- wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym pod hasłem Moja ziemia mój świat,
- dokarmiali ptaki i zwierzęta
- uczestniczyli w zewnętrznych konkursach przyrodniczo - ekologicznych

Klasy starsze pod opieką pani Marzeny Rdzanek i pani Marzeny Wilczyńskiej układały wiersze, opowiadania i hasła reklamujące swoją miejscowość. Uczniowie wyszukiwali legendy oraz przedstawiali najciekawsze z nich na zajęciach. Znajdowali najpiękniejsze zakątki w okolicy, co zaprezentowali w formie albumu.

W realizacji projektu zaangażowani byli wszyscy wychowawcy klas. Inicjatorką i organizatorką całości była pani Marzena Rdzanek i Marzena Wilczyńska. Przy organizacji podsumowania współpracowały panie Iwona Stańczak i Anna Rybacka.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny