Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
408Gmina Bodzechów zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości

Ogłoszenie ogólne
2010-02-15

Gmina Bodzechów zaprasza do składania ofert na wykonanie wyceny nieruchomości celem aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Gminy Bodzechów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny nieruchomości oznaczonej jako:
1. dz. nr 857 o pow. 0,1900 ha położona w miejscowości Bodzechów, objętej KW nr KI1O/00022467/1
2. dz. nr 868 o pow. 0,1700 ha położona w miejscowości Bodzechów, objętej KW nr KI1O/00034961/1
3. dz. nr 119/2 o pow. 0,0200 ha położona w miejscowości Denkówek, objętej
KW nr KI1O/00031330/8
4. dz. nr 100/4 o pow. 0,2400 ha położona w miejscowości Nowa Dębowa Wola, objętej
KW nr KI1O/00025130/1
5. dz. nr 100/3 o pow. 0,2400 ha położona w miejscowości Nowa Dębowa Wola, objętej
KW nr KI1O/00025129/1
6. dz. nr 139/2 o pow. 0,0620 ha położona w miejscowości Jędrzejowice, objętej KW nr KI1O/00042905/0

Rzeczoznawcy majątkowi potwierdzą aktualność wykonanych przez siebie operatów szacunkowych w okresie 12 miesięcy od daty ich sporządzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wyceny nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych.
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.06.2010r.

Oferty zawierające proponowaną cenę oraz numer uprawnień zawodowych, numery: PESEL, Regon, NIP, a także numer decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Oferta na wykonanie wyceny nieruchomości celem aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów” do dnia 25.02.2010 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Bodzechów, 27-400 Ostrowiec Św., ul. Reja 10 pok. 12 – sekretariat.

Informacje dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w pokoju nr 21 lub tel. /041/ 265-38-38 w.44.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny