STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-03-2021r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
8008Poezja jest mow? duszy

Ogoszenie kulturalne
2008-01-21

II Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i prozy Boonarodzeniowej
w Sarnwku

10 stycznia 2008r. w Publicznej Szkole im. Jana Pawa II w Sarnwku po raz drugi spotkali si uczniowie szk podstawowych z Ostrowca w. oraz gmin Batw i Bodzechw, by recytowa najpikniejsze strofy poezji i prozy boonarodzeniowej. S to treci niemal magiczne, dotykaj niepojtego w swym ogromie cudu narodzenia Boej Dzieciny. atwiej w takiej sytuacji o ciep
i serdeczn atmosfer.
Patronat nad konkursem obj wjt Gminy Bodzechw – pan Jerzy Murzyn, ktry wraz proboszczem miejscowej parafii – ks. Stanisawem cipniakiem by sponsorem nagrd dla laureatw. Wszyscy recytatorzy otrzymali pamitkowe dyplomy i upominki nawizujce do trwajcego jeszcze okresu boonarodzeniowego.
Jury w skadzie: p. Ewa Stencel – przewodniczca, czonkowie: p. Stanisawa Soja i p. Renata Kowalska ustalio nastpujcy werdykt:
I grupa wiekowa – uczniowie kl. I -III
I m-ce z wyrnieniem ex- equo: Wiktoria Misiura – PSP w Sarnwku oraz Zuzanna Wieche - PSP Chmielw
I m-ce ex- equo: Katarzyna Witkowska, Ilona Pawowska, Agnieszka Partyka, Katarzyna Gral i Kamil Zieliski
II grupa wiekowa – uczniowie kl. IV- VI:
I m-ce: Kinga Pastuszka – PSP nr 14 w Ostrowcu w
II m-ce ex- equo: Agata Syta- PSP nr 14 w Ostrowcu w i Magdalena Partyka - PSP nr 5 w Ostrowcu w
Wyrnienia: Ilona Opaa, Magdalena Obcowska, Karolina Zagozdon - z PSP nr 7 w Ostrowcu w, Artur Kowalski - PSP Chmielw oraz Wojciech Lipiec - PSP nr 9 w Ostrowcu w.
Dopenieniem ciepej witecznej atmosfery konkursu bya oprawa muzyczna
w wykonaniu solistek z Sarnwka: Matyldy Tracz i Patrycji Ruszkiewicz, ktrych opiekunka p. Alina Pastuszka bya pomysodawc i organizatork tej piknej imprezy.
Nad mi atmosfer i sprawnym przebiegiem konkursu czuwaa dyrektor ZSP
w Sarnwku p. Hanna Dzibka.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny