Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 23-01-2019r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne Ÿródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
309REGULAMIN KONKURSU - „Moja mała Ojczyzna: miejsca , ludzie, historia -zapisane w pamięci"

Ogłoszenie ogólne
2010-01-22

REGULAMIN KONKURSU

„Moja mała Ojczyzna: miejsca , ludzie, historia -zapisane w pamięci”

1.ORGANIZATORZY KONKURSU:
Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzibą Szewnie,
Komitet Organizacyjny obchodów 200- lecia Gminy Bodzechów.
Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 200 lecia Gminy Bodzechów.
2. PATRONAT HONOROWY:
Wójt Gminy Bodzechów
3. PATRONAT MEDIALNY: „Wiadomości Świętokrzyskie”, „ Gazeta Ostrowiecka”,
4. HASŁO KONKURSU:
„Moja mała Ojczyzna: miejsca, ludzie, historia - zapisane w pamięci”

5. CELE KONKURSU:
- popularyzacja wiedzy o wydarzeniach, dziejach, kulturze i osobach zasłużonych dla Gminy Bodzechów,
- popularyzacja informacji o Gminie Bodzechów,
- uczczenie 200 lecia istnienia Gminy
- pozyskanie i zgromadzenie materiałów źródłowych

6. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych zamieszkujących na terenie Gminy Bodzechów.

7. ZASADY KONKURSU:
- Konkurs obejmuje trzy kategorie:
1) napisanie reportażu lub wywiadu związanego z hasłem konkursu
2) nagranie na nośniku audio reportażu lub wywiadu związanego z hasłem konkursu
3) nagranie na nosiku video reportażu lub wywiadu związanego z hasłem konkursu.

- Jeden autor przesyła tylko jedną pracę konkursową.
- Uczestnik konkursu zgadza się bez żadnych zastrzeżeń na wykorzystanie jego pracy przez organizatorów oraz na jej opublikowanie.
- Praca musi być przygotowana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
- Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

8. ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY:
1) Praca pisemna musi być napisana w języku polskim w formie reportażu lub wywiadu.
- Objętość pracy: 3 - 5 stron wydruku komputerowego (czcionka „Times New Roman” 14 pkt.,29 wierszy na stronie)dostarczone w formie wydruku i na nośniku elektronicznym.
- Praca może zawierać ilustracje, choć nie jest to konieczne. Wszystkie ilustracje (fotografie, dokumenty) powinny być dostarczone w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
- Praca powinna zawierać dane o wykorzystanych w niej źródłach i opracowaniach.
- Praca musi być podpisana godłem. Pracę należy zapakować do dużej koperty, wewnątrz której należy złożyć małą kopertę (sygnowaną godłem pracy) zawierającą imię, nazwisko i dane teleadresowe autora pracy.

2)Prace audio lub video muszą być nagrana na nośniku audi lub video.
-Czas trwania każdej z nadesłanych prac nie może przekraczać 10 minut.
- Do materiałów konkursowych powinna być dołączona metryczka, zawierająca: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, tytuł, czas trwania, nośnik.
- Materiały zgłoszone na konkurs muszą być wyprodukowane osobiście przez zgłaszającego.
- Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem patronów medialnych konkursu oraz na stronie internetowej www.ugb.pl

9. TERMINY:
- Ogłoszenie konkursu 14.01 2010 r. zakończenie 16.04.2010 r.
- Prace pisemne w 3 egz. należy nadsyłać do dnia 16.04.2010 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzibą Szewnie. Ul. Plac Księdza Marcina Popiela 5, 27 -400 Ostrowiec lub Urząd Gminy Bodzechów ,ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem: Konkurs- „Moja mała Ojczyzna: miejsca, ludzie, historia -zapisane w pamięci”
- Prace można także składać w Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzibą Szewnie i sekretariacie Urząd Gminy w godzinach urzędowania.
- Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi -10 maja 2009r w Urzędzie Gminy Bodzechów
-Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród na późniejszy.

10. NAGRODY:
- Najlepsze prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone.
- Organizator przewiduje wręczenie nagród rzeczowych.

11. PRZEZNACZENIE PRAC:
- Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, przechodzą na własność organizatorów konkursu.
- Po ocenie prac dokonanej przez Komisję Konkursową zostaną one skatalogowane i złożone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie.
- Po ogłoszeniu wyników konkursu najlepsze prace nagrodzone lub wyróżnione będą opublikowane lub zaprezentowane podczas uroczystości obchodów 200 lecia Gminy Bodzechów.
- Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych: www.ugb.pl
- W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
- Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833)


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełniących ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakoœci infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny