Prognozy Ostrowiec świętokrzyski
Dzis jest 21-10-2018r.

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów


Program Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOśiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałośc zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
227REGULAMIN KONKURSU - „Moja mała Ojczyzna: miejsca , ludzie, historia -zapisane w pamięci"

Ogłoszenie ogólne
2010-01-22

REGULAMIN KONKURSU

„Moja mała Ojczyzna: miejsca , ludzie, historia -zapisane w pamięci”

1.ORGANIZATORZY KONKURSU:
Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzibą Szewnie,
Komitet Organizacyjny obchodów 200- lecia Gminy Bodzechów.
Konkurs jest organizowany w ramach obchodów 200 lecia Gminy Bodzechów.
2. PATRONAT HONOROWY:
Wójt Gminy Bodzechów
3. PATRONAT MEDIALNY: „Wiadomości Świętokrzyskie”, „ Gazeta Ostrowiecka”,
4. HASŁO KONKURSU:
„Moja mała Ojczyzna: miejsca, ludzie, historia - zapisane w pamięci”

5. CELE KONKURSU:
- popularyzacja wiedzy o wydarzeniach, dziejach, kulturze i osobach zasłużonych dla Gminy Bodzechów,
- popularyzacja informacji o Gminie Bodzechów,
- uczczenie 200 lecia istnienia Gminy
- pozyskanie i zgromadzenie materiałów źródłowych

6. ADRESACI KONKURSU:
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych zamieszkujących na terenie Gminy Bodzechów.

7. ZASADY KONKURSU:
- Konkurs obejmuje trzy kategorie:
1) napisanie reportażu lub wywiadu związanego z hasłem konkursu
2) nagranie na nośniku audio reportażu lub wywiadu związanego z hasłem konkursu
3) nagranie na nosiku video reportażu lub wywiadu związanego z hasłem konkursu.

- Jeden autor przesyła tylko jedną pracę konkursową.
- Uczestnik konkursu zgadza się bez żadnych zastrzeżeń na wykorzystanie jego pracy przez organizatorów oraz na jej opublikowanie.
- Praca musi być przygotowana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
- Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

8. ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY:
1) Praca pisemna musi być napisana w języku polskim w formie reportażu lub wywiadu.
- Objętość pracy: 3 - 5 stron wydruku komputerowego (czcionka „Times New Roman” 14 pkt.,29 wierszy na stronie)dostarczone w formie wydruku i na nośniku elektronicznym.
- Praca może zawierać ilustracje, choć nie jest to konieczne. Wszystkie ilustracje (fotografie, dokumenty) powinny być dostarczone w formie tradycyjnej lub elektronicznej.
- Praca powinna zawierać dane o wykorzystanych w niej źródłach i opracowaniach.
- Praca musi być podpisana godłem. Pracę należy zapakować do dużej koperty, wewnątrz której należy złożyć małą kopertę (sygnowaną godłem pracy) zawierającą imię, nazwisko i dane teleadresowe autora pracy.

2)Prace audio lub video muszą być nagrana na nośniku audi lub video.
-Czas trwania każdej z nadesłanych prac nie może przekraczać 10 minut.
- Do materiałów konkursowych powinna być dołączona metryczka, zawierająca: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, tytuł, czas trwania, nośnik.
- Materiały zgłoszone na konkurs muszą być wyprodukowane osobiście przez zgłaszającego.
- Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem patronów medialnych konkursu oraz na stronie internetowej www.ugb.pl

9. TERMINY:
- Ogłoszenie konkursu 14.01 2010 r. zakończenie 16.04.2010 r.
- Prace pisemne w 3 egz. należy nadsyłać do dnia 16.04.2010 r. na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzibą Szewnie. Ul. Plac Księdza Marcina Popiela 5, 27 -400 Ostrowiec lub Urząd Gminy Bodzechów ,ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. z dopiskiem: Konkurs- „Moja mała Ojczyzna: miejsca, ludzie, historia -zapisane w pamięci”
- Prace można także składać w Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzechowie z siedzibą Szewnie i sekretariacie Urząd Gminy w godzinach urzędowania.
- Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi -10 maja 2009r w Urzędzie Gminy Bodzechów
-Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do możliwości przesunięcia terminu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród na późniejszy.

10. NAGRODY:
- Najlepsze prace w każdej kategorii zostaną nagrodzone.
- Organizator przewiduje wręczenie nagród rzeczowych.

11. PRZEZNACZENIE PRAC:
- Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane ich autorom, przechodzą na własność organizatorów konkursu.
- Po ocenie prac dokonanej przez Komisję Konkursową zostaną one skatalogowane i złożone w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bodzechowie z siedzibą w Szewnie.
- Po ogłoszeniu wyników konkursu najlepsze prace nagrodzone lub wyróżnione będą opublikowane lub zaprezentowane podczas uroczystości obchodów 200 lecia Gminy Bodzechów.
- Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z zaakceptowaniem jego regulaminu.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
- Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych: www.ugb.pl
- W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
- Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu (ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 833)


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec Św.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urząd Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny