STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 11-12-2023r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
60153Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Bodzechów

Ogoszenie ogolne
2020-10-12

Zarządzenie Nr V 111 2020 - w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Bodzechów w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Bodzechów.

Na podstawie art. 5a i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz § 2 załącznika do uchwały Nr XLI/60/2017 Rady Gminy Bodzechów z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Bodzechów (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2017 r. poz. 2313 i 2455) zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii do projektu uchwały Rady Gminy Bodzechów w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Bodzechów, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Gminy Bodzechów w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Bodzechów.
3. Konsultacje społeczne będą przeprowadzane w dniach: 12-26 października 2020r.
4. Konsultacje społeczne mają formę imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji na piśmie, w tym drogą elektroniczną.
5. Konsultacje społeczne skierowane są do mieszkańców gminy Bodzechów.
6. Inicjatorem konsultacji jest Wójt Gminy Bodzechów
§ 2.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bodzechów, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bodzechów oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bodzechów.
§ 3.
1. Konsultacje w formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji polegają na opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy, Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy formularza zgłoszenia opinii, będącego załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wypełnione formularze składa się w terminie od 12 do 26 października 2020r., w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesyła drogą listową na adres Urzędu Gminy – ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. lub na adres mailowy Urzędu Gminy – urząd@ugb.pl
§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Obywatelsko-Gospodarczego Urzędu Gminy Bodzechów.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Szczegóły
---tutaj---


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny