Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 29-10-2020r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
13005Nowy wizerunek Bodzechowa i Go?dzielina

Ogoszenie oglne
2009-11-06

Radni Gminy Bodzechw podjli w ostatnim czasie dwie uchway, ktre bd miay wpyw na wygld dwch miejscowoci – Bodzechowa oraz Godzielina. Pod koniec padziernika przyjto Lokalny Program Rewitalizacji dla miejscowoci Bodzechw na lata 2009 - 2015. Zaplanowane w ramach LPR dziaania obejmuj centralny obszar miejscowoci, ktry mona podzieli na nastpujce strefy:
- sportowo – rekreacyjn: stadion sportowy i pobliski plac zabaw wraz z terenami przylegymi;
- spacerowo – uytkow: ulice Opatowska i Szkolna;
- mieszkaln – bloki socjalne w pobliu stadionu.

Prace podzielone zostay na dwa gwne etapy. W I etapie rewitalizacji przeprowadzone zostan modernizacja i doposaenie Stadionu Sportowego w Bodzechowie, zagospodarowanie terenu skweru w centrum miejscowoci, wykonanie chodnikw od skweru do Placu Zbornego jak rwnie odcinka od ul. Opatowskiej do orodka zdrowia i szkoy oraz urzdzenie terenw przylegych, a take remont drogi dojazdowej do blokw komunalnych.

II etap w przewaajcej czci zlokalizowany bdzie w strefie mieszkalnej i obejmie komunalne bloki pooone w centrum miejscowoci wraz z najbliszym otoczeniem (chodniki, tereny zielone oraz parking). Obiekty mieszkalne zostan odremontowane, a pobliskie tereny zagospodarowane. W ramach tego etapu zaplanowano rwnie wprowadzenie stylowego owietlenia wzdu ulicy Kolejowej. czny koszt realizacji projektu wynosi ok. 2,7 mln zotych i w wikszoci bdzie finansowany z rodkw zewntrznych.

W minionym tygodniu Radni gminy Bodzechw podjli za uchwa w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowoci Godzielin, przyjtego przez mieszkacw miejscowoci Godzielin podczas zebrania wiejskiego w dniu 29.09.2009 roku.

Finansowanie planu odbywa si bdzie sukcesywnie w miar moliwoci uzyskania dofinansowania z zewntrznych rde , wspomagajcych rozwj obszarw wiejskich.

Pierwsz inwestycj bdzie „Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowoci Godzielin”, ktra bdzie w duej mierze finansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich Osi 4 Leader za porednictwem Lokalnej Grupy Dziaania „Krzemienny Krg”, ktrej czonkiem jest Gmina Bodzechw. Realizacja inwestycji ruszy wiosn przyszego roku.
Obie inicjatywy maj na celu popraw jakoci ycia mieszkacw tych miejscowoci.


Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny