STRONA ARCHIWALNA
NOWA POD ADRESEM
www.samorzad.gov.pl/web/gmina-bodzechow
Prognozy Ostrowiec Świętokrzyski
Dzis jest 02-12-2022r.

KORONAWIRUS - COVID-19 - informacje

Nowe

Archiwalne

O gminie

Sołectwa i Sołtysi

Zapobieganie powstawania odpadów

Czystsze powietrze

Koła łowieckie

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory ławników

Spis rolny 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Program rodzina 500+

Skład Rady

Uchwały

Komisje

Regulamin organizacyjny

Dane teleadresowe

Godziny pracy i przyjęć interesantów

Władze Gminy

Ref. Obywatelsko Gospodarczy

Ref. Techniczno - Inwestycyjny

Ref. Finansowy

Ref. Gospodarki Komunalnej

Formularze i wnioski

PODATKI - formularze i wnioski

Harmonogram odbioru odpadów oraz punkt PSZOK - zgłoszenie nieodebranych odpadów

Deklaracja Dostępności


https://wybory.gov.plProgram Rewitalizacji dla Gminy Bodzechów na lata 2016-2023

www.gopsbodzechow.pl

www.ugb.pl/jrp
www.bip.bodzechow. wrota-swietokrzyskie.pl

System informowania mieszkańców

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energi

Zadanie pn: Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Bodzechów dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach , w wysokości 20 000 zł Trwałość zadania trzy lata tj. do maja 2020 roku

Nieodpłatna Pomoc Prawna

ELEKTRONICZNA
SKRZYNKA PODAWCZA

Licznik odwiedzin
46491Przyjmowanie wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i Dobry Start

Ogoszenie ogolne
2020-07-23

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, Gmina Bodzechów informuje, iż od miesiąca sierpnia przyjmowanie wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia Dobry Start w wersji papierowej odbywać się będzie w poszczególnych miejscowościach według załączonego harmonogramu.
Ponadto informujemy, iż wszelkiego rodzaju wnioski o wypłatę świadczeń przyjmowane są w wersji elektronicznej. Natomiast jedynie w sytuacjach losowych istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Harmonogram przyjmowania wniosków o wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia Dobry Start

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzechowie ul. Szkolna 12 27-420 Bodzechów
03.08.2020r. – 05.08.2020r. w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szewnie
Szewna ul. Langiewicza 3 10.08.2020r. – 12.08.2020r.
w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnówku Dużym
Sarnówek Duży 11
Miejscowości: Sarnówek Duży, Sarnówek Mały, Stara Dębowa Wola, Nowa Dębowa Wola
17.08.2020r. – 19.08.2020r.
w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa Chmielowie
Chmielów ul. Spacerowa 5
24.08.2020r. – 25.08.2020r.
w godzinach 9.00-17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szwarszowicach
Szwarszowice 20a
Miejscowości: Szwarszowice, Podszkodzie, Szyby 28.08.2020r.
w godzinach 9.00 – 17.00

Świetlica w Goździelinie
Goździelin 70b
Miejscowości: Goździelin, Denkówek, Romanów 02.09.2020r.
w godzinach 9.00 – 17.00

Świetlica w Przyborowiu
Przyborów 82
Miejscowości: Przyborów, Wólka Bodzechowska 04.09.2020r.
w godzinach 9.00 – 17.00

Świetlica w Gromadzicach
Gromadzice ul. Szewieńska 37 09.09.2020r.
w godzinach 9.00 – 17.00

Świetlica w Magoniach
Magonie 29
Miejscowości: Magonie, Sudół 11.09.2020r.
w godzinach 9.00 – 17.00

Świetlica w Mirkowicach
Mirkowice 33
Miejscowości: Broniszowice, Kosowice, Mirkowice 16.09.2020r.
w godzinach 9.00 – 17.00

Świetlica w Mychowie
Mychów 53
Miejscowości: Mychów, Mychów Kolonia 18.09.2020r.
w godzinach 9.00 – 17.00

Świetlica w Jędrzejowicach
Jędrzejowice 17A
Miejscowości: Jędrzejowice, Świrna 22.09.2020r.
w godzinach 9.00 – 17.00

Świetlica w Miłkowie
Miłków ul. Szkolna 13
Miejscowości: Jędrzejów, Miłków 24.09.2020r.
w godzinach 9.00 – 17.00


Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny na okres zasiłkowy 2020/2021:

- informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. - PIT 11 za 2019 r. lub pit -36 za 2019 r.
- świadectwa pracy wykonywanej w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku
- umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o staż wykonywana w okresie od 01.01.2019 r. do dnia złożenia wniosku
-zaświadczenie ZUS/KRUS/ MSWiA o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2019 r.
( dotyczy tylko osób które pobierają świadczenia emerytalno-rentowe)
- oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego za 2019 r.
-oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym za 2019 r. (np. świadczenia z funduszu alimentacyjnego, ulga na dzieci, alimenty - w tym uzyskane od komornika, stypendia socjalne, świadczenie rodzicielskie, diety uzyskane z tytułu pełnienia obowiązków społecznych, dochód uzyskany z zatrudnienia poza granicami RP)
- numer rachunku bankowego
- dane członków rodziny ( imię nazwisko pesel)
-zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły ponadpodstawowej ( w przypadku dzieci które dojeżdżają do szkoły lub zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła oraz dzieci które ukończyły 18 lat)
- zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w miejscowości w której znajduje się szkoła ( w przypadku dzieci które zamieszkują w miejscowości w której znajduje się szkoła)
- zaświadczenie od komornika o wysokości ściągniętych alimentów za 2019 r.
- wydruk z CEIDG ( dot. osób prowadzących działalność gospodarczą)
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej
-wyrok rozwodowy, orzekający separację, wyrok alimentacyjny, orzeczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego
-zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego ze wskazaniem dziecka, okresu na jaki urlop został udzielony oraz okresu zatrudnienia
- akt zupełny urodzenia dziecka – w przypadku osób samotnie wychowujących dziecko
- oświadczenie do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku osób pracujących za granicą ( dane członków rodziny, adres zamieszkania poza granicami członka rodziny, nazwa pracodawcy, data podjęcia zatrudnienia, numer ubezpieczenia społecznego, informacja czy świadczenia się pobierane poza granicami RP oraz informacja czy członek rodziny przebywający w RP jest aktywny zawodowo)
Projekt pn. ''Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Św. - etap III''

Szlaki turystyczne

Zabytki

Agroturystyka (baza noclegowa)

Koła Gospodyń Wiejskich

Imprezy kulturalne

Liga halowa - open

Imprezy sportowe

Baza noclegowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminne Centrum Oświaty

Szkoły

Ośrodki zdrowia

Biblioteka


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

PLAN KOMUNIKACJI DLA PROJEKTU Z ZAKRESU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH SZKOLNYCH NA TERENIE GMINY BODZECHÓW

Projekt pn. ''Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków''
Projekt pn. ''Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Magonie Gminy Bodzechów oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody dla ujęcia wody na działce 531/2 w miejscowości Maksymilianów''
Projekt pn. ''Termomodernizacja budynków pełni±cych ważne funkcje społeczne na terenie gminy Bodzechów''
Projekt pn. ''Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Bodzechów''

DZIENNIK USTAW

MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

www.sandomierz
.wku.wp.mil.pl

ROZKŁAD JAZDY:
MPK
Bajka
TRANSKatrina
PKS Ostrowiec ¦w.

mikroporady.pl

Muzeum Archeologiczne
i Rezerwat KRZEMIONKI

Sprawdź stan powietrza w Bodzechowie

PODAJ STAN WODOMIERZA

Urz±d Gminy Bodzechów, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-54-40, (041) 265-10-38

Copyright Łukasz Chlebny